Daňový kalendár
jún 2018
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.6.2018
 1 USD1,16 EUR (-0,01)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,28 EUR (+0,02)
 1 CZK25,71 EUR (+0,07)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Prehľad platenia preddavkov na daň a povinného poistného v roku 2018 pri 13. a 14 príjme zo závislej činnosti FOGarancia

14.6.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daň z príjmov - bez podmienok a zdanený v plnej sume ako príjem zo závislej činnosti. Zdravotné poistenie - vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, - pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k ...
viac

Výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2018Garancia

12.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 4. 4. 2018 do 1. 4. 2019 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2017. Výška preddavkov na daň v preddavkovom období ...
viac

Elektronická komunikácia FO od 1. júla 2018Garancia

12.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinná elektronická komunikácia sa od 1. júla 2018 rozširuje na všetky fyzické osoby - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov (napríklad živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a pod.). Ak je niekto registrovaný na ...
viac

Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe s podielom na základnom imaní spoločnostiGarancia

11.6.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podiely na zisku [§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov] vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017 zo zdrojov na území SR, plynúce spoločníkovi obchodnej spoločnosti (daňovník s neobmedzenou daňovou ...
viac

Zdanenie virtuálnej meny, nezaradenej do obchodného majetku fyzickej osoby v roku 2018Garancia

7.6.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie k zdaneniu tzv. virtuálnej meny podľa zákona č. 595/2003Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Podľa § 2 písm. b) ZDP predmetom dane daňovníka je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z ...
viac

Účtovanie vkladu do obchodnej spoločnosti v sústave JÚGarancia

6.6.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál V podnikateľskej praxi sa možno stretnúť s prípadmi, keď podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vkladá do obchodnej spoločnosti ako nepeňažný vklad napr. dlhodobý majetok, časť zásob, o ktorých účtoval ale aj finančné prostriedky, ...
viac

Príjmy z príležitostných činností 2018Garancia

5.6.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príjem z príležitostnej činnosti je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za zdaňovacie obdobie, pričom ak presiahne sumu 500 eur, zdaneniu podlieha iba príjem nad túto sumu. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnuje ...
viac

Vzor uznania záväzkuGarancia

4.6.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor UZNANIE ZÁVÄZKU podľa ustanovenia § 323 ods. 1 ObchZ (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) Podpísaný xxxxxxxxxxxxxxxx, podnikajúci pod obchodným menom: ...
viac
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Provízia za akceptáciu poukážok ako daňovo uznateľný výdavok v roku 2018Garancia

4.6.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť akceptuje vo svojich maloobchodných prevádzkach poukážky rôznych spoločností. S týmito spoločnosťami máme uzatvorené zmluvy, kde máme stanovený poplatok vo výške percentuálneho podielu z hodnoty akceptovaných poukážok. S ...
viac

Prerušenie podnikania a odvody do Sociálne poisťovneGarancia

4.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak živnostník pozastaví prevádzkovanie živnosti, oznamuje túto skutočnosť Sociálnej poisťovni predložením rovnopisu oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, na ktorej bude preukázaný dátum doručenia tohto oznámenia živnostenskému úradu. ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouArchív

2.3.2018, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Daňová uznateľnosť manka a škodyGarancia

15.3.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manká a škody vyplývajúce z účtovníctva upravuje ZDP v ustanovení § 21 ods. 2 písm. e) ZDP . Podľa tohto ustanovenia sú daňovými výdavkami manká a škody len do výšky prijatých náhrad . Manká a škody presahujúce prijaté náhrady sa za daňové ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016Archív

28.10.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri výdavkoch, ktoré súvisia s pracovnými cestami zamestnancov, ktoré zamestnanci vykonávajú pre zamestnávateľa - platiteľa DPH, sa pri odpočítaní DPH uplatnia všeobecné pravidlá pre odpočítanie podľa § 49 ods. 1 až 4 a § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného (vyšlo dňa: 159 v čiastke č. 58)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

30.7.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

2.7.2018, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

9.7.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: