dnes je 28.7.2021

Input:

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľa

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.4 Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľa

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová

Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve:

  • prenajatý formou finančného prenájmu;

  • prenajatý formou operatívneho prenájmu a;

  • poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke.

Automobil prenajatý formou finančného prenájmu

Ak daňovník počas obstarávania vozidla formou finančného lízingu o tomto obstarávaní účtuje vo svojom účtovníctve alebo ho eviduje v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP, potom je automobil považovaný za obchodný majetok daňovníka. Čo sa týka uplatňovania daňových výdavkov v súvislosti s finančným prenájmom, táto problematika je podrobne rozobratá v hesle Lízing, a preto sa týmto výdavkom ďalej nebudeme venovať. V prípade ostatných výdavkov spojených s prevádzkou vozidla, ako sú výdavky na spotrebované pohonné látky, výdavky na opravy a údržbu, výdavky na diaľničné známky, zaplatená daň z motorových vozidiel a pod., platí to isté, ako je uvedené 1.2. V prípade výdavkov vynaložených na opravu prenajatého automobilu je potrebné mať na zreteli, že možnosť vykonávania bežných opráv nájomcom musí byť zmluvne dohodnutá. Len v tomto prípade je možné výdavky na opravu a údržbu považovať za daňové výdavky.

Automobil prenajatý formou operatívneho prenájmu

Pri operatívnom prenájme sa predmet prenájmu prenecháva na určitú dobu za odplatu nájomcovi a po uplynutí tejto doby sa opäť vracia prenajímateľovi. Takýto vzťah v prípade automobilu upravuje § 630 až § 637 ObchZ zmluvou o nájme dopravného prostriedku. Zmluva o nájme dopravného prostriedku, na rozdiel od nájomnej zmluvy upravenej v § 663OZ a nasl. Občianskeho zákonníka, musí byť uzavretá písomne.

Podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP súčasťou základu dane len po zaplatení sú výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci (ale aj napr. nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva atď.), pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Podľa § 17 ods. 24 ZDP, podľa ktorého je v prípade, ak po skončení operatívneho lízingu príde k odkúpeniu predmetu prenájmu, potrebné skúmať výšku kúpnej ceny daného majetku. Základ dane nájomcu sa v zdaňovacom období, v ktorom došlo po skončení nájmu okrem finančného prenájmu, ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je zostatková cena podľa § 25 ods. 3 ZDP, upraví o rozdiel už uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisoch, ktoré by mohol vlastník uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej zmluvy podľa § 27 ZDP, pričom o tento rozdiel sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.

Automobil poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke

Výpožička je zmluvný vzťah, ktorý je upravený v § 659 OZ a nasl. Občianskeho zákonníka. Vypožičiavateľovi vzniká na základe zmluvy o výpožičke právo vec (napr. automobil) po dohodnutú dobu bezplatne užívať. Požičiavateľ (vlastník) je povinný odovzdať vypožičiavateľovi vec v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Uplatnenie daňových výdavkov v prípade prenajatého vozidla

Ak daňovník využíva na podnikanie automobil prenajatý na základe nájomnej zmluvy, je potrebné pri uplatňovaní jednotlivých výdavkov vynaložených v súvislosti s používaním takéhoto automobilu vychádzať s ust. § 2 písm. i) ZDP.

ZDP neumožňuje daňovníkovi zahrnúť do daňových výdavkov odpisy prenajatého automobilu, pretože daňovník automobil neobstaráva a vlastníkom automobilu zostáva osoba, ktorá automobil prenajala. Rovnako ako odpisy, ani poistenie automobilu, či už zákonné alebo havarijné, nie je možné v prípade prenajatého považovať za daňový výdavok.

Za predpokladu splnenia podmienok vymedzených v § 2 písm. i) ZDP možno v súvislosti s používaním prenajatého automobilu zahrnúť do daňových výdavkov nasledovné výdavky:

  • nájomné, pričom v prípade automobilov zaradených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 €

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk