dnes je 28.9.2022

Najnovšie

Podrobnosti k oznámeniu 301/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2023Garancia

22.9.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je podľa § 120 ods. 1 Zákonníka práce povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak ...

Komentár k ZP § 8 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkonyGarancia

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 9 ZP (1) V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony ...

Komentár k ZP § 8 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkonyGarancia

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 8 ZP (1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. K ods. 1: V § 8 ods. 1 ZP sa osobitne vymedzuje právna subjektivita ...

Prenos daňovej povinnosti pri bezodplatnom dodaní nehnuteľnosti v roku 2022Garancia

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Platiteľ dane A daruje inému platiteľovi dane B nehnuteľnosť, ktorá má viac ako 5 rokov od prvej kolaudácie. Má sa pri bezodplatnom dodaní uplatniť prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH? Odpoveď: Legislatívna úprava: -> Zákon č. 222 ...

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciou v roku 2022Garancia

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na: dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA), dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo ...

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ako nezdaniteľná časť základu dane v roku 2022Garancia

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Môže si daňovník v roku 2022 uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane z titulu zaplateného dôchodkového sporenia vo výške 120 eur na základe účastníckej zmluvy uzavretej v roku 2012? Zmena účastníckej zmluvy nebola vykonaná. Odpoveď: Legislatívna úprava: -> Zákon č. 595/2003 Z. ...

Výdavky na osobnú potrebu podnikateľa v roku 2022Garancia

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Pojem „osobná potreba” nie je v priamo definovaný v žiadnom platnom právnom predpise. V princípe však možno konštatovať, že ide o výdavky, ktoré nie sú vynaložené a to ani sčasti v súvislosti s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov podnikateľa. Jedná sa tak o výdavky ...

Ostatné miestne dane v jednoduchom účtovníctve v roku 2022Garancia

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej iba „zákon o miestnych daniach”) sú okrem dane z nehnuteľností ďalšími miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec daň za psa, daň za užívanie verejného ...

Oprava automobilu a daň z motorových vozidiel v roku 2022Garancia

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Z dôvodu opravy vozidla, ktorá trvala dva mesiace, došlo u podnikateľa k prerušeniu používania vozidla, ktoré je evidované v Slovenskej republike. Bude z tohto titulu vozidlo počas trvania opravy predmetom dane z motorových vozidiel? Odpoveď: Legislatívna úprava: -> Zákon č. 361 ...

Podrobnosti k oznámeniu 300/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2023Garancia

21.9.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (na príslušný kalendárny rok) je určená podľa § 7 alebo § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok predstavuje 1/174 ...

viac článkov
Najčítanejšie

Najdôležitejšie legislatívne zmeny v roku 2018

20.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018, Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov od 1. 1. 2018, Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2018, Novela daňového poriadku od 1. 1. 2018, Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v roku 2018 Pripravili sme pre Vás ...

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka u invalidného dôchodcu

12.9.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová Podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z.z. odani zpríjmov vzn.n.p. (ZDP), si môže daňovník –fyzická osoba uplatniť zaktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a2 ZDP) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZDD). Na rok 2018 je to suma vo výške 3 830,02 €, ktorá sa však udaňovníka ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2018 a 2019

15.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Horniaček Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka schválila návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje veľké množstvom zmien. Ide predovšetkým o tieto zmeny: Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka ...

Elektronická komunikácia platná aj pre SZČO už od 1.7.2018

22.11.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Božena Jurčíková Podľa § 165g ods. 2 ZSD je povinnosť elektronickej komunikácie podnikateľov; fyzické osoby posunutá s účinnosťou od 1. 7. 2018. Je to z dôvodu, aby sa fyzické osoby- podnikatelia dostatočne aj technicky vybavili a pripravili na elektronickej komunikácie so správcom dane. Vzťahuje ...

Príjem a obrat v jednoduchom účtovníctve

28.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Čo je v jednoduchom účtovníctve hrubý príjem a obrat? V jednoduchom účtovníctve sú účtované subdodávky dodávateľov časti diela. Zo znenia otázky nie je zrejmé v akých súvislostiach je položená. Z uvedeného titulu možno tak vo všeobecnosti skonštatovať, že pojem „obrat“ je ...

viac článkov
O čom sa hovorí
daňové priznanie 2017 Od 1. mája je účinný nový zákon o centrálnom registri účtov Finančná správa spracovala už 90 % podaných daňových priznaní zdieľaná ekonomika O dotáciu na nájomné je možné požiadať už len do konca apríla Novela Obchodného zákonníka v MPK do 8.8.2022 register SZČO Vyššie stravné už od 1. mája pomôže státisícom zamestnancov Finančná správa vrátila preplatky na daniach Malí a strední podnikatelia žiadajú vládu o účinné opatrenia proti zvyšovaniu cien Novela sociálneho poistenia prináša pre ľudí modernizáciu a stabilitu Vláda aj parlament schválili vyplatenie 13. dôchodku už v júli Zamestnávatelia môžu ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj elektronicky Ministerstvo práce presadzuje kultúru bezpečných pracovísk zálohové platby v jednoduchom účtovníctve Poslanci schválili novelu sociálneho poistenia aj v prvom čítaní Darujte 2 % zo zaplatených daní, vyzýva Finančná správa SR Zrušenie živnosti v roku 2017 O príspevky na udržanie zamestnanosti za február môžu zamestnávatelia a SZČO žiadať do konca apríla Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľov Výška Prvej pomoci rastie, o podporu je možné žiadať do konca apríla Možnosť žiadať o "Prvú pomoc" skončila 30. apríla 2022 živnosť založenie cestovné náhrady živnostníka Zamestnávatelia už môžu žiadať o podporu v čase skrátenej práce
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Kybernetická bezpečnosť v MSP (malých a stredných podnikoch)

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 25.10.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.10.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Semináre, Online konferencie