dnes je 8.6.2023

Najnovšie

Podrobnosti k nariadeniam č. 178/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca a č. 179/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na UkrajineGarancia

2.6.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 1. júna 2023 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 179/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v ubytovacom zariadení sa predlžuje od 1. júna do konca roka 2023. Výška ...

Podrobnosti k vyhláške č. 175/2023 Z. z. Vyhláška MPaRV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomnéhoGarancia

1.6.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Novelou zákona  č. 504/ 2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č.  257/2022 Z. z. sa, s účinnosťou od 1. septembra 2022, v  § 14 ods. 2 uložila povinnosť nájomcom viesť výlučne elektronickú ...

Podrobnosti k vyhláške č. 174/2023 Z. z. Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a ÚDZS pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivostiGarancia

31.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 1. mája 2023 nadobúdajú účinnosť zmeny v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú výsledkom zákona č. 518/2022 Z. z. Cieľom prijatých legislatívnych zmien bolo upustenie od zbytočných administratívnych požiadaviek týkajúcich sa žiadosti o preplatenie nákladov ...

Výklad k zákonu č. 172/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SRGarancia

30.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Najnovšia novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, reaguje na bezprecedentný nárast spotrebiteľských cien, ktorý sa nevyhol ani nákladom ...

Podrobnosti k opatreniu č. 171/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravnéhoGarancia

29.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov ...

Podrobnosti k vyhláške č. 169/2023 Z. z. - Vyhláška ÚPV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu časuGarancia

26.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Táto vyhláška nadväzuje na zmenu zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č.  444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uvedená zmena ...

Podrobnosti k vyhláške č. 168/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidlaGarancia

26.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podrobnosti o dokladoch vozidla upravuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla. Tento podzákonný právny predpis upravuje: rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov k vozidlu ...

Podrobnosti k vyhláške č. 167/2023 Z. z. - Vyhláška MH SR, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republikyGarancia

25.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňom 16. mája 2023 došlo k zrušeniu vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.  131/2023 Z. z. , ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 165/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektorochGarancia

23.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Členské štáty Európskej únie musia vo svojich strategických plánoch spoločnej poľnohospodárskej politiky vymedziť intervencie, na ktorých vykonávanie budú poskytovať podporu Európskej únie financovanú z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu alebo z Európskeho poľnohospodárskeho ...

Podrobnosti k vyhláške č. 160/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľochGarancia

19.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podnetom pre vypracovanie návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch bola skutočnosť, že počas niekoľkých rokov od nadobudnutia ...

viac článkov
Najčítanejšie

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctveArchív

14.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer V podnikateľskej praxi sa možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. Označujú sa ako zálohové faktúry, preddavkové faktúry, tzv ...

Účtovanie finančného príspevku na stravovanieGarancia

2.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Podľa § 152 ods. 7 ZP zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom ...

Účtovanie finančnej pomoci v rámci opatrenia č. 2 v jednoduchom účtovníctve v roku 2021Archív

3.2.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová SZČO účtuje v jednoduchom účtovníctve a bol mu poskytnutý finančný príspevok Covid-19, opatrenie č. 2, pokles tržieb. Ako zaúčtovať uvedený príspevok v jednoduchom účtovníctve? Odpoveď: Pohľad autora na problematiku: Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje ...

Faktúra od mobilného operátora v jednoduchom účtovníctveGarancia

15.11.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Ako sa správne v jednoduchom účtovníctve účtuje faktúra O2 mesačný paušál + mesačná splátka za mobil telefón: 1/ - mesačný paušál ZD: 15,00 2/ - DPH: 3,00 3/ - mesačný poplatok za mobil: 4,00 (nie je predmetom DPH) celková hodnota faktúry je 22,00 Celková cena mobilu je 231,00 Akontácia ...

Finančný príspevok na stravovanie v jednoduchom účtovníctveGarancia

23.8.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Vychádzajúc z ustanovenia § 152 ods. 7 ZP Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

19.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novely zákona o sociálnom poistení od 1.7.2023 a 1.1.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 28.6.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2023
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.6.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.6.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 6.6.2023
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,49 PLN (+0,02)
1 EUR23,52 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov