dnes je 20.4.2024

Input:

530/2003 Z.z., Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.3.2024

530/2003 Z.z.
ZÁKON
z 28. októbra 2003
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
432/2004 Z.z.
1. 10. 2004
mení, 14 novelizačných bodov
562/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení a dopĺňa § 7
24/2007 Z.z.
1. 2. 2007
mení, 19 novelizačných bodov
24/2007 Z.z.
1. 8. 2007
mení, 16 novelizačných bodov
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 6
657/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa § 11, § 12, § 15
160/2009 Z.z.
15. 04. 2009
dopĺňa § 10
487/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa § 7 a § 9
136/2010 Z.z.
1.6. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 5d
9/2013 Z.z.
1. 2. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
357/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
204/2014 Z.z.
1. 9. 2014
mení a dopĺňa § 12
87/2015 Z.z.
29. 4. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
87/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
361/2015 Z.z.
18. 3. 2016
dopĺňa § 2
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 2
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámky pod čiarou
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
141/2017 Z.z.
15. 6. 2017
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
264/2017 Z.z.
8. 11. 2017
dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
264/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
264/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
52/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
373/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 2 ods. 3 a poznámku pod čiarou
311/2019 Z.z.
1. 11. 2019
dopĺňa § 15f
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
312/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 2
403/2021 Z.z.
1. 12. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
111/2022 Z.z.
17. 7. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
494/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 7
494/2022 Z.z.
1. 7. 2023
dopĺňa § 7
8/2023 Z.z.
1. 2. 2023
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
268/2023 Z.z.
7. 7. 2023
dopĺňa § 2
268/2023 Z.z.
1. 11. 2023
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
15acj § 21 ods. 6 Obchodného zákonníka
23aaa Bod 9 prílohy k Vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/1042.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (ďalej len zapisované údaje ),
b) obsah zbierky listín,
c) postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov (ďalej len registrácia ),
d) podmienky zápisu údajov do obchodného registra, zápisu zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných údajov,
e) ukladanie listín do zbierky listín,
f) nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra, ako aj vyhotovovanie kópií listín a potvrdení zo zbierky listín.
Zapisované údaje a obsah zbierky listín
§ 2
Zapisované údaje
(1) Do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku1a) tieto údaje:
a) obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
b) identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo”),
c) predmet podnikania alebo činnosti,
d) právna forma právnickej osoby,
e) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým táto osoba koná v mene zapísanej osoby, a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ako aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom ,
f) označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti organizačnej zložky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra, spolu s menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom vedúceho odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
g) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iným identifikačným údajom, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného registra ako prokurista, s uvedením spôsobu konania za podnikateľa a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
h) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iným identifikačným údajom, ak rodné číslo nie je pridelené fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu zapísanej osoby, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, ak má zapísaná osoba dozorný orgán zriadený,
i) dátum uplynutia času, na ktorý bola právnická osoba založená, ak bola založená na dobu určitú,
j) zrušenie právnickej osoby, dátum zrušenia právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
k) dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
l) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné