dnes je 27.2.2024

Input:

530/2003 Z.z., Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2016

530/2003 Z.z.
ZÁKON
z 28. októbra 2003
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
432/2004 Z.z.
1. 10. 2004
mení, 14 novelizačných bodov
562/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení a dopĺňa § 7
24/2007 Z.z.
1. 2. 2007
mení, 19 novelizačných bodov
24/2007 Z.z.
1. 8. 2007
mení, 16 novelizačných bodov
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 6
657/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa § 11, § 12, § 15
160/2009 Z.z.
15. 04. 2009
dopĺňa § 10
487/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa § 7 a § 9
136/2010 Z.z.
1.6. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 5d
9/2013 Z.z.
1. 2. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
357/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
204/2014 Z.z.
1. 9. 2014
mení a dopĺňa § 12
87/2015 Z.z.
29. 4. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
87/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (ďalej len zapisované údaje ),
b) obsah zbierky listín,
c) postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov (ďalej len registrácia ),
d) podmienky zápisu údajov do obchodného registra, zápisu zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných údajov,
e) ukladanie listín do zbierky listín,
f) nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra, ako aj vyhotovovanie kópií listín a potvrdení zo zbierky listín.
Zapisované údaje a obsah zbierky listín
§ 2
Zapisované údaje
(1) Do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku 1a) tieto údaje:
a) obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
b) identifikačné číslo,
c) predmet podnikania alebo činnosti,
d) právna forma právnickej osoby,
e) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým táto osoba koná v mene zapísanej osoby, a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ako aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
f) označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra, spolu s menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom vedúceho odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
g) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného registra ako prokurista, s uvedením spôsobu konania za podnikateľa a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
h) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu zapísanej osoby, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, ak má zapísaná osoba dozorný orgán zriadený; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
i) zrušenie právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
j) dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
k) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je