dnes je 4.12.2023

Input:

371/2019 Z.z., Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

371/2019 Z. z.
[zrušené č. 75/2021 Z.z.]
ZÁKON
zo 16. októbra 2019
o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) základné požiadavky na detské ihrisko,
b) základné povinnosti pri sprístupňovaní detského ihriska verejnosti,
c) kontrolu detského ihriska,
d) oprávnenie na výkon kontroly detského ihriska,
e) dohľad Slovenskej obchodnej inšpekcie1) (ďalej len „orgán dohľadu”) nad bezpečnosťou detských ihrísk,
f) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na detské ihrisko s obmedzeným prístupom, ktoré je určené výlučne na domáce používanie.
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Detským ihriskom je priestor, v ktorom je umiestnené aspoň jedno zariadenie detského ihriska a je prístupný verejnosti.
(2) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) zariadením detského ihriska zariadenie alebo konštrukcia vrátane dielcov a konštrukčných prvkov, s ktorým, v ktorom alebo na ktorom sa dieťa môže hrať vnútri alebo vonku, samostatne alebo v skupine a je primárne určené na hru detí,
b) iným príslušenstvom detského ihriska iná vec ako zariadenie detského ihriska, ktorá je určená na to, aby sa užívala v rámci detského ihriska vrátane veci, ktorá nie je primárne určená na hru detí,
c) minimálnym priestorom detského ihriska kompaktný priestor pre hru detí tvorený súhrnom minimálnych priestorov zariadení detského ihriska umiestnených na detskom ihrisku a plochou, ktorú zaberá iné príslušenstvo detského ihriska,
d) minimálnym priestorom zariadenia detského ihriska súhrn priestoru, ktorý môže obsiahnuť telo používateľa zariadenia detského ihriska pri používaní zariadenia detského ihriska určeným alebo obvyklým spôsobom a pri páde z vyvýšenej časti zariadenia detského ihriska, a priestoru, ktorý zaberá zariadenie detského ihriska,
e) povrchom tlmiacim náraz podklad, ktorý má vlastnosť, ktorá zabezpečuje rozptýlenie kinetickej energie nárazu premiestnením vlastného materiálu alebo inou vlastnou deformáciou na účel zníženia zrýchlenia padajúceho objektu a primeraného zníženia rizika zranenia používateľa zariadenia detského ihriska s trvalým alebo smrteľným následkom,
f) sprístupňovaním detského ihriska verejnosti umožnenie užívania detského ihriska užívateľom detského ihriska za odplatu alebo bezodplatne,
g) uvedením detského ihriska do prevádzky prvé sprístupnenie detského ihriska verejnosti,
h) prevádzkou detského ihriska sprístupňovanie detského ihriska verejnosti v určenom období kalendárneho roka a v určenom prevádzkovom čase,
i) obmedzením prístupu verejnosti prekážka, bez prekonania ktorej užívateľ detského ihriska nemôže riadne užívať zariadenie detského ihriska alebo detské ihrisko,
j) bezpečným detským ihriskom detské ihrisko, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto zákona a ktoré nepredstavuje pre užívateľa detského ihriska neprimerané nebezpečenstvo,
k) neprimeraným nebezpečenstvom riziko ohrozenia zdravia užívateľa detského ihriska, ktoré pri užívaní zariadenia detského ihriska alebo iného