dnes je 29.5.2024

Input:

218/2013 Z.z., Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

218/2013 Z.z.
Zákon
z 25. júna 2013
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
235/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 75 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) povinnosti osôb s predmetom činnosti ťažba, výroba, obchodovanie, skladovanie alebo preprava ropy a ropných výrobkov (ďalej len „podnikateľ”) a povinnosti vybraných podnikateľov,
b) obstarávanie núdzových zásob a nakladanie s núdzovými zásobami,
c) opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze,
d) spôsob založenia, postavenie a právne pomery Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „agentúra”),
e) výkon štátnej správy na úseku núdzových zásob,
f) kontrolu a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
(2) Núdzové zásoby sa na účely osobitných predpisov1) považujú za štátne hmotné rezervy. Na núdzové zásoby sa nevzťahuje osobitný predpis.2)
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) ropou ropa a ropné polotovary uvedené v prílohe č. 1 spracovateľné v rafinériách na ropné výrobky,
b) ropnými výrobkami výrobky z ropy uvedené v osobitnom predpise,3)
c) vybranými ropnými výrobkami ropné výrobky uvedené v prílohe č. 1,
d) vybraným podnikateľom podnikateľ, ktorý vybrané ropné výrobky
1. uvedie do daňového voľného obehu4) podľa osobitného predpisu5) na území Slovenskej republiky,
2. prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,6)
3. dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,7)
4. uvedie do daňového voľného obehu, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené v prvom až treťom bode,
e) núdzovými zásobami zásoby ropy a ropných výrobkov určené na ochranu ekonomiky, predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky,
f) obstarávaním núdzových zásob kúpa a pôžička núdzových zásob,
g) nakladaním s núdzovými zásobami udržiavanie, pôžička, obmena, zámena, ochraňovanie, kúpa a predaj núdzových zásob, pričom
1. udržiavaním je zabezpečenie skladovania a ochraňovania núdzových zásob,
2. obmenou je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu, akosti a množstva,
3. zámenou je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou iného druhu alebo akosti, množstva alebo ceny alebo nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu iného množstva alebo ceny,
4. ochraňovaním je zabezpečenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov núdzových zásob,
h) osobitnými zásobami núdzové zásoby určené podľa § 12,
i) vývozom výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia, ktorý bol prepustený v colnom konaní na území Slovenskej republiky do colného režimu vývoz, výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia, ktorý bol prepustený v colnom konaní na území Slovenskej republiky do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia v rámci spätného vývozu,