dnes je 20.4.2024

Input:

1/2014 Z.z., Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.2.2024

1/2014 Z.z.
Zákon
zo 4. decembra 2013
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
286/2020 Z.z.
15. 10. 2020
dopĺňa § 16
170/2022 Z.z.
1. 6. 2022
mení a dopĺňa 91 novelizačných bodov
7/2024 Z.z.
1. 2. 2024
mení § 13
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia (ďalej len „podujatie”), oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti, ochrany a služieb na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Na podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť menej ako 300 divákov, sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b), g), h), m), o), r), s) a x), § 8 až 13 a § 14; ak organizátor podujatia zabezpečí usporiadateľskú službu podľa § 6 ods. 1 písm. b), na člena usporiadateľskej služby sa vzťahuje § 14. Obec môže na základe miestnych podmienok všeobecne záväzným nariadením určiť, na ktoré z týchto podujatí sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 4 alebo môže zúžiť jej rozsah.
(3) Na podujatie podľa odseku 2 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu, ak ide o rizikové podujatie alebo o podujatie konané mimo športového zariadenia.
(4) Na podujatie, ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a účastníkmi podujatia sú fyzické osoby, ktoré sú v právnom vzťahu k organizátorovi podujatia, najmä členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, služobnom a blízke osoby týchto osôb, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú.
(5) Na podujatie podľa odseku 4 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo o podujatie konané mimo športového zariadenia.
(6) Podujatie sa považuje za verejné, ak je prístupné pre individuálne neurčených divákov.
(7) Všetky osoby podľa tohto zákona podieľajúce sa na príprave, organizovaní a dozore nad priebehom podujatia vykonávajú svoju pôsobnosť vo vzájomnej súčinnosti tak, aby právo pokojne sa zhromažďovať na verejne prístupných miestach nebolo obmedzené, okrem opatrení nevyhnutných na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia.
(8) Na podujatie nie je potrebné predchádzajúce povolenie orgánu verejnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1)
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) podujatím súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti športu,
b) medzinárodným podujatím podujatie, na ktorom sú zúčastnené družstvá alebo viacerí športovci z rôznych štátov; za medzinárodné podujatie sa nepovažuje podujatie, v ktorom športovci so štátnou príslušnosťou iného štátu súťažia za športové kluby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo podujatie, ktoré národný športový zväz označil ako domáce podujatie,
c) rizikovým podujatím podujatie označené za rizikové organizátorom podujatia, športovým zväzom, obcou alebo Policajným