dnes je 19.4.2024

Input:

Vznik pohľadávok, ich oceňovanie a zánik

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.3 Vznik pohľadávok, ich oceňovanie a zánik

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Vznik pohľadávok

Vznik pohľadávky je dôležitý pre jej zaúčtovanie. Pre vznik pohľadávky z obchodného styku je dôležitý okamih splnenia dodávky, tak ako je definovaný vo všeobecných predpisoch občianskeho a obchodného práva.

Napríklad:

  • pri kúpnej zmluve je dodávka splnená odovzdaním vecí kupujúcemu,

  • pri zmluve o dielo písomným odovzdaním diela, ak sa na tom zmluvné strany dohodli, prípadne, ak zhotoviteľ umožnil objednávateľovi dielo riadne užívať,

  • pri pôžičke fyzickým osobám odovzdaním peňazí,

  • pri predaji podniku dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Pre potreby účtovníctva je v Postupoch účtovania v JÚ tento okamih definovaný v § 2 ako deň uskutočnenia účtovného prípadu.

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa