dnes je 13.5.2021

Input:

Technické zhodnotenie - právna úprava

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.1 Technické zhodnotenie - právna úprava

prof. Ing. Anna Baštincová

CSc.

Technickým zhodnotením sa rozumie zvýšenie hodnoty nehmotného a hmotného majetku, a to hlavne dlhodobého majetku, ktorý je odpisovaný podľa § 22 ZDPzákonač. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Jeho účelom je zreálnenie skutočnej hodnoty majetku podnikateľského subjektu. K zreálneniu hodnoty majetku patrí aj správny spôsob ocenenia jeho technického zhodnotenia. Podnikateľ, ktorý investuje finančné prostriedky do technického zhodnotenia svojho obchodného majetku, musí vedieť jeho cenu zakalkulovať do cien svojej produkcie. Súčasne tvorí priestor na postupnú tvorbu zisku v budúcnosti.


Predmet a náplň technického zhodnotenia sú v zásade upravené na účtovné a nadväzne i na daňové účely. Základné právne predpisy týkajúce sa výroby produktov, ktoré sa u podnikateľov používajú ako dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok, neuvádzajú pojem ich technického zhodnotenia. Tento pojem bližšie charakterizuje len zákon o dani z príjmov. Nadväzne na túto úpravu je podnikateľ povinný vo svojom obchodnom majetku evidovať technické zhodnotenie podľa zákonač. 431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov tzn. v súlade s požiadavkami kladenými na vedenie účtovníctva a odpisovanie dlhodobého majetku, ktorého sa technické zhodnotenie týka.

Technické zhodnotenie zvyšuje cenu majetku,najčastejšie dlhodobého, preto priamo súvisí s odpisovaním zhodnocovaného majetku.

Aj keď je vymedzenie technického zhodnotenia uvedené v zákoneč. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov (§ 29 ZDP), nie je toto vymedzenie vyčepávajúce.

Podnikateľ je teda:

  • v prípade splnenia podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov povinn ýúčtovať o technickom zhodnotení spôsobom stanoveným v účtovných predpisoch ako o dlhodobom majetku (t. j. ak hodnota technického zhodnotenia prevyšuje sumu 1 700 € u jedného majetku v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia),

  • v prípade nesplnenia podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov oprávnený účtovať o technickom zhodnotení ako o dlhodobom majetku. Spôsob evidencie technického zhodnotenia je v tomto prípade u podnikateľa stanovený v internej smernici.

Nadväzujúce právne predpisy

Pri posúdení realizovaných činností tvoriacich vecnú náplň technického zhodnotenia sa podnikateľ riadi predovšetkým ustanoveniami zákonač. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov. Všeobecná charakteristika technického zhodnotenia uvedená v citovanom právnom predpise je vymedzená veľmi stručne a z dikcie zákona nie je vždy jednoznačné, ako má podnikateľ posúdiť vykonávané činnosti a úpravy na vlastnom, resp. prenajatom majetku. Preto je nevyhnutné riadiť sa aj nasledujúcimi právnymi predpismi:

  • zákonomč. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

  • zákonomč. 237/2000 Z. z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 50/1976 Zb.a ktorý nahradil dovtedajšiu vyhlášku FMTIR č. 85/1976 Zb.,

  • Obchodným zákonníkom, resp. Občianskym zákonníkom v prípade nájomcov dlhodobého majetku, ktorí na tomto majetku realizujú technické zhodnotenie.

Najčastejšie problem vznikajú s posúdením charakteru vykonávaných prác,či tieto tvoria obsahovú náplň opráv alebo technického zhodnotenia. V zmysle vyššie uvedených zákonných úprav sú jasne vymedzené stavby a stavebné úpravy v § 43 a nasl. zákonač. 50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov. Technickým zhodnotením sú aj všetky stavebné práce a úpravy podliehajúce stavebnému konaniu podľ a§ 54 a nasl. Stavebného zákona.

V prípade uzatváraných nájomných zmlúv(okrem zmlúv o nájme s právom následnej kúpy – lízingových zmlúv) sa prenajímateľ a nájomca zvyčajne riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, a v prípade, že prenajímateľ nie je podnikateľským subjektom, Občianskym zákonníkom. Písomná forma zmluvy sa vyžaduje v prípadoch, že niektorá zo zmluvných strán preukazuje správnosť príjmov či výdavkov, avšak aj v prípade právnych sporov.

V zmluve sa nevyžaduje dojednanie postupu pre prípad realizácie technického zhodnotenia, no je účelné a odporúčané, ak si zmluvné

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk