dnes je 30.9.2020

Input:

Príklad - § 19 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

1.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.58 Príklad - § 19 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

Ing. Ivana Glazelová

- Čiastkovo alebo opakovane dodávané tovary alebo služby

(§ 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH)

a) Podľa § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2011 sa za deň dodania tovaru alebo služby, ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa § 19 ods. 3 písm. a) až e) zákona o DPH.

Deň dodania tovaru alebo služby teda môže byť aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje.

Deň dodania by však mal byť zrejmý z faktúry ako dátum dodania služby alebo tovaru.

Deň dodania podľa § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH sa určí len v prípade, ak je dohodnutá platba za čiastkovo a alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu za obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov.

Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci marec 2018 tieto dodávky:

1. dodanie tovaru a služieb v SR pre slovenských podnikateľov ( § 8 a § 9 zákona o DPH) (faktúry), § 69 ods.1 zákona o DPH

Základ dane 19 500 EUR, DPH 3 900 EUR, kontrolný výkaz A.1

Z toho


Podnikateľ ABC, s.r.o. , platiteľ dane, prenajal nehnuteľnosť podnikateľovi B, platiteľovi dane na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Z uzavretej zmluvy o prenájme vyplýva, že podnikateľ B má zaplatiť za prenájom do 15 dní po skončení každého kalendárneho štvrťroka (je vyhotovený aj splátkový kalendár). Ide o opakovane poskytované služby so štvrťročným obdobím. Dňom dodania služby podľa § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávanú službu vzťahuje, t.j. dňom dodania je posledný deň každého kalendárneho štvrťroka (31.3.2018, 30.6.2018,...). V deň dodania vzniká platiteľovi dane daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH.

Výška nájomného za I. kalendárny štvrťrok je 1 500 ZD a DPH 300 EUR, ktoré je splatné do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, dátum dodania 31.3.2018 splatnosť do 15.4.2018


Ak by podnikateľ ABC, s.r.o. v danom prípade určil za deň dodania služby dodávanej v príslušnom období ktorýkoľvek deň pred posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje, t.j. pred dňom 31.3.2018, 30.6.2018, atď., potom ním určený deň sa považuje za deň dodania služby a v tento deň mu vzniká daňová povinnosť.

Napríklad, ak podnikateľ ABC s.r.o. uvedie na faktúre deň dodania služby 23.2.2018, 25. 5.2018, atď., potom v tento deň mu vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH. Podnikateľ ABC, s.r.o. by musel priznať daňovú povinnosť v zdaňovacom období február 2018, máj 2018, atď.

Podnikateľ B si môže uplatniť odpočítanie dane najskôr za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikla daňová povinnosť, ak sú splnené podmienky stanovené v § 49-51 zákona o DPH.

Ak by platba za opakovane dodávanú službu bola uskutočnená skôr, ako je určený deň dodania pri opakovane dodávanej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk