dnes je 13.11.2019
Input:

Preukazovanie nároku na daňový bonus

18.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.4 Preukazovanie nároku na daňový bonus

Ing. Marcela Prajová

Daňovník, ktorý si v daňovom priznaní uplatňuje daňový bonus, musí nárok na daňový bonus preukázať dokladmi vymedzenými v § 37 ZDP. Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník dokladmi, ktoré sú prílohou daňového priznania a to:

  • dokladom o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa (rodný list, rozhodnutie o prevzatí dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov atď.) a

u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku aj

  • potvrdením školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

  • potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo

  • potvrdením príslušného územného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Potvrdenie školy o tom, že sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na ten školský rok, na ktorý bolo vydané.

V prípade, ak dieťa študuje na zahraničnej vysokej škole, preukazuje sa nárok na daňový bonus nielen potvrdením o návšteve školy, ale aj rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom, že štúdium na uvedenej zahraničnej škole sa považuje za rovnocenné vysokoškolskému štúdiu, resp. namiesto potvrdenia o návšteve zahraničnej školy a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR môže daňovník preukázať nárok na daňový bonus potvrdením príslušného úradu práce, rodiny a sociálnych vecí o poberaní prídavku na dieťa.

V záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov, skrátenia a zjednodušenia konania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej stránke www.minedu.sk v časti „Medzinárodná spolupráca – Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia – posúdenie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i.” zoznam uznaných vysokých škôl pre účely posúdenia štúdia v zahraničí pre akademický rok 2017/2018 a zoznam uznaných vysokých škôl pre účely posúdenia štúdia v zahraničí pre akademický rok 2018/2019, pôsobiacich na území členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarskej konfederácie.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní je štúdium na uznaných vysokých školách uvedených v zverejnenom zozname, pôsobiacich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, v ktorom štúdiom prebieha, v akademickom roku 2017/2018, resp. 2018/2019, rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v SR. Štúdium poskytované vzdelávacou ustanovizňou uvedenou v zozname akreditovaných vysokých škôl v štáte pôvodu je postavené na úroveň štúdia na vysokých školách v SR, a preto je považované za sústavnú

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk