dnes je 10.8.2020

Input:

Preukazovanie nároku na daňový bonus

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.4 Preukazovanie nároku na daňový bonus

Ing. Marcela Prajová

Daňovník, ktorý si v daňovom priznaní uplatňuje daňový bonus, musí v súlade s § 32 ods. 10 ZDP nárok na daňový bonus preukázať dokladmi.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje daňový bonus podľa § 33 ZDP s výnimkou zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus podľa § 33 ZDP v plnej sume, na ktorú mal nárok, je povinný preukázať pri podaní daňového priznania nárok na uplatnenie daňového bonusu dokladom alebo potvrdením vymedzeným v § 37 ods. 2 ZDP, okrem potvrdenia školy alebo potvrdenia o poberaní prídavku na dieťa, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. V § 37 ods. 2 ZDP je vymedzené, že nárok na daňový bonus sa preukazuje:

• dokladom o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa – rodný list dieťaťa, doklad o osvojení dieťaťa, ak ide o dieťa druhého z manželov aj sobášny list a pod.,

• potvrdením o návšteve školy alebo potvrdením o poberaní prídavku na dieťa,

• potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením o poberaní prídavku na dieťa.

Z dôvodu znižovania administratívnej náročnosti sa znenie § 32 ods. 10 ZDP upravilo tak, že tieto doklady (napr. rodný list dieťaťa, doklad o osvojení dieťaťa) nemá daňovník povinnosť predkladať správcovi dane ako súčasť daňového priznania FO vtedy, ak už boli správcovi dane predložené a nedošlo k zmene údajov v nich uvedených.

V prípade, ak dieťa študuje na zahraničnej vysokej škole, preukazuje sa nárok na daňový bonus nielen potvrdením o návšteve školy, ale aj rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom, že štúdium na uvedenej zahraničnej škole sa považuje za rovnocenné vysokoškolskému štúdiu, resp. namiesto potvrdenia o návšteve zahraničnej školy a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR môže daňovník preukázať nárok na daňový bonus potvrdením príslušného úradu práce, rodiny a sociálnych vecí o poberaní prídavku na dieťa.

V záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov, skrátenia a zjednodušenia konania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej stránke www.minedu.sk v časti „Medzinárodná spolupráca – Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia – posúdenie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i.” zoznam uznaných vysokých škôl pre účely posúdenia štúdia v zahraničí pre akademický rok 2018/2019 a zoznam uznaných vysokých škôl pre účely posúdenia štúdia v zahraničí pre akademický rok 2019/2020, pôsobiacich na území členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarskej konfederácie.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní je štúdium na uznaných vysokých školách uvedených v zverejnenom zozname, pôsobiacich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, v ktorom štúdiom prebieha, v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk