Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Poskytnutie sponzorského na základe zmluvy o sponzorstve v športe

27.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.3 Poskytnutie sponzorského na základe zmluvy o sponzorstve v športe

Ing. Marcela Prajová

ZDP umožňuje za predpokladu splnenia vymedzených podmienok daňovníkovi, ktorý uzatvorí zmluvu o sponzorstve v športe podľa § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe”), zahrnúť do základu dane výdavky na sponzorské poskytnuté na základe tejto zmluvy. Podmienky zahrnutia sponzorského do daňových výdavkov sú vymedzené v § 17 ods. 19 písm. h) ZDP. Podľa tohto ustanovenia súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane. Za sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca vymedzeného v § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona o športe okrem športového reprezentanta vymedzeného v § 29 ods. 2 zákona o športe.

Poznámky k príslušným ustanoveniam zákona o športe:

Zmluva o sponzorstve v športe podľa § 50 a 51 zákona o športe:

• zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské”) športovcovi, športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie (ďalej len „sponzorovaný”) a sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným;

• zmluva o sponzorstve v športe má predpísané náležitosti, medzi ktoré patrí napr.:

- obdobie trvania zmluvy, najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského;

- účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia;

- podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia;

• sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.

Športovec vymedzený v § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona o športe je amatérsky športovec, ktorý vykonáva šport:

písm. a) – na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku, zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období;

písm. c) – na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru;

písm. d) – bez zmluvy.

Športový reprezentant podľa § 29 ods. 2 zákona o športe – športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.

V súlade s vyššie uvedeným sa sponzorské poskytnuté na základe zmluvy o sponzorstve v športe zahŕňa do základu dane až po zaplatení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

• sponzorské musí byť poskytnuté počas trvania zmluvy o sponzorstve v športe;

• daňovým výdavkom je sponzorské v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období;

• sponzor musí v príslušnom zdaňovacom období vykázať kladný základ dane;

• príjemcom sponzorského nie je amatérsky športovec okrem amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca [§ 4 ods. 4 písm. b) zákona o športe] a okrem športového reprezentanta.

Účtovanie sponzorského je vymedzené v § 18a opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení zmien a doplnkov (ďalej len „postupy účtovania v JU”), pričom účtovanie u sponzora je uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia.

V súlade s ust. § 18a ods. 1 postupov účtovania v JU, ak u sponzora podpisom zmluvy o sponzorstve vznikol záväzok, ktorým sa zaväzuje poskytnúť peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské”) športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii (ďalej len „sponzorovaný”), účtuje sa v knihe záväzkov. Sponzorské sa v účtovníctve sponzora účtuje v peňažnom denníku ako výdavok neovplyvňujúci základ dane a súčasne sa v rovnakej výške účtuje v knihe záväzkov zníženie záväzku voči sponzorovanému. Na základe informácie o použití sponzorského sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje prírastok výdavkov zahrnovaných do základu dane v členení služby v účtovnom období, v ktorom sa sponzorské použilo.


V súlade s ust. § 17 ods. 38 ZDP sa základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP na účely uplatnenia § 17 ods. 19 písm. h) ZDP rozumie základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP zistený podľa § 17 až 29 ZDP okrem ustanovení § 17 ods. 19

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: