Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

19.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.4 Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Ing. Marcela Prajová

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú v súlade s ust. § 11 ods. 10 ZDP príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Osobitným predpisom je zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení).

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je v súlade s ust. § 11 ods. 11 ZDP možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180,00 € za rok. Pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia, sa použije postup podľa § 4 ods. 3 ZDP. Znamená to, že napr. v prípade, ak je zo mzdy za mesiac december 2017 zrazený príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v januári 2018, zahrnie sa tento príspevok do úhrnu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie roku 2017.

V súlade s ust.§ 11 ods. 12 ZDP na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené dve podmienky:

  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie daňovník zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy uzatvorenej do 31. 12. 2013, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) ZDP.


Daňovník vo februári 2017 podpísal účastnícku zmluvu a platí zrážkami zo mzdy príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v sume 20,00 € mesačne. Zamestnávateľ mu zo mzdy za február až december 2017 zrazil a odviedol príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v sume 220,00 €. Daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu. Daňovník požiada v zákonnej  lehote o vykonanie ročného zúčtovania a v žiadosti požiada o uplatnenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnej časti základu dane. Zamestnávateľ mu pri vykonaní ročného zúčtovania uplatní nezdaniteľnú časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v sume 180,00 € a to aj napriek tomu, že daňovník zaplatil príspevky v sume 220,00 €, pretože ZDP limituje výšku tejto nezdaniteľnej časti základu dane sumou 180 €.


Daňovník si od roku 2012 platí sám mesačne príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 10,00 € mesačne. Dňa 10. 04. 2017 podpísal dodatok k uzatvorenej účastníckej zmluve, ktorého súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Hoci daňovník podpísal dodatok k zmluve až v apríli 2017, môže si pri výpočte svojej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2017 uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatené do podpisu dodatku k účastníckej zmluve, t. j. môže si do úhrnu príspevkov na doplnkové

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: