Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nájomné za prenájom osobných automobilov, ktorých vstupná cena je 48 000 a viac

27.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.2 Nájomné za prenájom osobných automobilov, ktorých vstupná cena je 48 000 a viac

Ing. Marcela Prajová

Ustanovenie § 17 ods. 35 ZDP limituje v nadväznosti na vykázaný základ dane výšku nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci u osobných automobilov (kód Klasifikácie produktov 29.10.2), ktorých vstupná cena je 48 000 € a viac.

Daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP nájomné osobného automobilu, ktorého vstupná cena je 48 000 € a viac zaúčtuje resp. zaeviduje v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP v plnej výške do svojich daňových výdavkov, vyčísli základ dane (čiastkový základ dane) a následne vyčísli výšku základu dane v daňovom priznaní.

Ak je vykázaný základ dane:

• vyšší alebo rovný ako suma súčtu násobkov počtu týchto prenajatých osobných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 € zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu, potom sa úprava základu dane podľa § 17 ods. 35 ZDP nevykoná;

• nižší ako suma súčtu násobkov počtu týchto prenajatých osobných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 € zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu, potom je daňovník povinný vykonať úpravu základu dane o kladný rozdiel medzi:

- úhrnom skutočne uplatneného nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci do daňových výdavkov a

- súčtom násobkov počtu týchto prenajatých osobných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 € zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu.


V súlade s ust. § 17 ods. 38 ZDP sa základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP na účely uplatnenia § 17 ods. 35 ZDP rozumie základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP zistený podľa § 17 až 29 ZDP okrem ustanovení § 17 ods. 19 písm. h) ZSD, ods. 34, 35 a 37, § 19 ods. 3 písm. n) ZSD a § 21 ods. 1 písm. h) ZDP, teda základ dane resp. čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo základ dane resp. čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP pred uplatnením vyššie uvedených ustanovení ZDP.


Úpravu základu dane podľa § 17 ods. 35 ZDP vykoná daňovník až v daňovom priznaní a to na riadku 41 resp. 63, nie v peňažnom denníku resp. v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP.


Daňovník s príjmami zo živnosti uzatvoril v máji 2017 zmluvu o operatívnom prenájme osobného automobilu (kód KP 29.10.2), ktorého obstarávacia cena zistená u prenajímateľa je 54 000 €. Automobil používa výlučne na podnikanie. Ročné nájomné je 16 200 €, pričom za mesiace máj až december 2017 zaplatil daňovník nájomné vo výške 10 800 €. Zaplatené nájomné zahrnie daňovník do daňových výdavkov roku 2017. Keďže ide o automobil, ktorého vstupná cena je viac ako 48 000 € a ročné nájomné je viac ako 14 400 €, v súlade s ust. § 17 ods. 35 ZDP musí daňovník skúmať či ním vykázaný základ dane je viac ako limitované ročné nájomné vo výške 14 400 € zodpovedajúce počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období alebo menej. V našom príklade musí teda daňovník testovať základ dane na sumu 9 600 € (14 400 € : 12 x 8). Ak daňovník vykáže na riadku 39 daňového priznania za rok 2017 základ dane:

• vyšší alebo rovný sume 9 600 €, potom nie je povinný upravovať základ dane na riadku 41 daňového priznania za rok 2017;

• nižší ako suma 9 600 €, potom je povinný upravovať základ dane na riadku 41 daňového

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: