dnes je 20.5.2024

Input:

Nájomné počas COVID -19 (nárok na zľavu a pomoc štátu)

24.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:06

Kapitoly videa

Obdobie pandémie COVID -19  spôsobilo značné komplikácie nájomcom, ktorí ako podnikatelia neboli schopní platiť  prenajímateľom nájomné, resp. ho neplatili v plnej výške. Štát sa prijatím novely zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky rozhodol pomôcť obom stranám, tak nájomcom aj prenajímateľom za stanovenia jasných podmienok. V príspevku sa budeme venovať podmienkam poskytnutia štátnej pomoci, postupu podania žiadosti, výške pomoci ako aj prípadom, kedy nárok na pomoc nevzniká.

Obsah: 

  • zákon č. 116/1990 Zb. o o nájme a podnájme nebytových priestorov
  • zaniká nájomný vzťah z dôvodu nemožnosti plnenia (§ 9 ods. 3 písm. b) zákona 116/1990 Zb.) ?
  • podmienky na poskytnutie dotácie zo strany Ministerstva hospodárstva SR (predmet nájmu, doba nájmu, osoba nájomcu a prenajímateľa)
  • sťažené užívanie predmetu nájmu
  • už uhradené nájomné, ako postupovať?
  • úhrada nájomného v splátkach

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.