dnes je 4.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 131 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

24.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1 Komentár k ZP § 131 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

§ 131

(1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

(2) Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len

a. preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky