dnes je 28.7.2021

Input:

Komentár k ZP § 117 Vrátenie náhrady mzdy za dovolenku

9.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.5 Komentár k ZP § 117 Vrátenie náhrady mzdy za dovolenku

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 117

Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol.

K § 117: [Vrátenie náhrady mzdy za dovolenku]


§ 117 upravuje prípady vrátanie náhrady mzdy zamestnancom za dovolenku.

V prípade § 117 ide o dve situácie:

a) vrátenie náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok

V danom prípade ide o situáciu, keď zamestnancovi tento nárok už vznikol zo zákona (z kolektívnej zmluvy), ale dodatočne ho stratil - napr. zameškanie pracovnej zmeny a krátenie dovolenky.

b) vrátenie náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú mu nárok nevznikol

V danom prípade ide o situáciu, keď zamestnancovi tento nárok ešte ani nevznikol zo zákona (z kolektívnej zmluvy) - môže ísť napríklad o aplikáciu § 113 ods. 1 (v zmysle § 113 ods. 1 možno určiť čerpanie dovolenky, aj keď zamestnanec dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku), prípadne aj o chybu zamestnávateľa, t. j. že zamestnancovi prizná väčší nárok na dovolenku, akoby mu patril.

Ide spravidla o väzbu napr. na poskytnutie dovolenky v rozsahu napr. 25 dní, pričom pracovný pomer sa nakoniec končí skôr (z rôznych dôvodov) (v zmysle § 113 ods. 1 možno určiť čerpanie dovolenky, aj keď zamestnanec dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku) a vznikne nárok napr. len 23 dní (avšak čerpaná už bola dovolenka v celom rozsahu), môže ísť o situáciu, kedy sa čerpala dovolenka a zamestnávateľ následne, či už vo väzbe na § 109 ods. 1 (zameškané pracovné dni pre niektoré prekážky v práci na strane zamestnanca), § 109 ods. 2 (zameškanie pracovnej zmeny, časti pracovnej zmeny) § 109 ods. 5 (trest odňatia slobody alebo výkon väzbe), kráti dovolenku.

Vrátenie náhrady mzdy zrážkou zo mzdy podľa § 131 (resp. inej zložky príjmu podľa § 132)

Zabezpečenie vrátanie náhrady mzdy je upravené v § 131 ods. 2, podľa ktorého

„Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len

  • náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,…”

Podľa § 131 ods. 4„Zrážky zo mzdy podľa odsekov 1 a 2 a zrážky zo mzdy podľa § 20 ods. 2 možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Pri pohľadávkach, na ktoré súd alebo správny orgán nariadil výkon rozhodnutia, spôsob vykonávania zrážok a ich poradie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy.”.

Nemusí ísť o len o zrážku zo mzdy, pretože podľa § 132„Ustanovenia § 129 až 131 sa vzťahujú rovnako na všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom, ak ide o ich splatnosť, výplatu a vykonávanie zrážok.”.


Zamestnancovi bola poskytnutá dovolenka za kalendárny rok v rozsahu 20 pracovných dní. Zamestnávateľ postupoval na základe § 113 ZP, t.j. že poskytol dovolenku vopred pretože sa domnieval, že zamestnanec splní do konca kalendárneho roka nárok na dovolenku v tomto rozsahu.

Zamestnávateľ však z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny ukončil pracovný pomer k 8.12. podľa § 68 ods. 1 písm. b), a teda zamestnancovi nevznikol nárok na dovolenku za celý kalendárny rok podľa § 101 ale len na jej pomernú časť podľa § 102 – 11/12 z 5 dní x 4 týždne (18,33 dňa dovolenky – 18,5 dňa alebo 18 dní bola zvoleného spôsobu zaokrúhľovania u zamestnávateľa).

U zamestnávateľa to bolo 18,5 dňa dovolenky a zamestnanec čerpal 20 dní dovolenky, t.j. o 1,5 dňa dovolenky viac.

1.) Akú náhradu mzdy má zamestnanec vrátiť?

Zamestnanec má podľa § 1117 vrátiť náhradu mzdy za dovolenku alebo časť (v tomto prípade časť), na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol (v tomto prípade ide o nevzniknutie nároku – neodpracovaný celý kalendárny rok, a teda namiesto postupu podľa § 101 ide o postup podľa § 102 - nejde o krátenie dovolenky podľa § 109 z rozsahu podľa § 101, t.j. strata nároku, ktorý by inak mal).

Pri vrátení je potrebné postupovať tak, že zamestnancovi nárok na 18,5 dňa vznikol, a teda riešiť len vrátenie náhrady mzdy za 1,5 dňa z tých 1,5 dňa, keď čerpal dovolenku naposledy.

Napríklad

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk