dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácie

24.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.1 Komentár k ZDPH § 81 Zrušenie registrácie

Ing. Ján Mintál


§ 81

(1) Platiteľ registrovaný podľa § 4 môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur.

(2) Platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2. Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, je povinná túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu pred svojím zánikom.

(3) Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň

a) na základe žiadosti platiteľa podľa odsekov 1 a 2, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie,

b) ak nie sú dôvody na registráciu, a to, ak platiteľ

1. nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 alebo

2. opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové