dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 54a

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.1 Komentár k ZDPH § 54a

Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 54a ods. 1

Platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) uviedol do užívania, zmení rozsah použitia tohto investičného majetku na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie.


Platiteľ so stanoveným mesačným zdaňovacím obdobím kúpil vo februári nehnuteľnosť, kde DPH bola vo výške 100 000 €. Keďže platiteľ predpokladal, že nehnuteľnosť bude využívať výlučne na podnikanie, uplatnil si odpočet v plnej výške.

V marci začal nehnuteľnosť využívať aj na iný účel ako podnikanie, a to na 20 %.

Nie je povinný postupovať podľa § 9 ods. 2, t. j., nemá povinnosť odvodu dane, ale podľa vzorca uvedeného v § 54a ods. 3 si vypočíta pomerný odpočet dane.

A je percento odpočítanej dane pri nadobudnutí/100 čo z príkladu predstavuje 100 :100 = 1

B je percento zmeneného rozsahu 80/100= 0,8

DD je úprava odpočítanej dane

DV je daň z obstarávacej ceny = 100 000

R je počet kal. rokov, ktoré zostávajú do skončenia obdobia na úpravu odpočítanej dane vrátane roka, v ktorom došlo ku zmene použitia IM = 20

Za zdaňovacie obdobie december (t. j. v poslednom zdaňovacom období kal. roku uplatní v daňovom priznaní v riadku 21 daň vo výške 20 000 so znamienkom mínus. Toto znamienko sa uvedie ako mínus v prípade, ak z poučenia na vyplnenie nového daňového priznania pre rok 2012 vyplynie, že záporný údaj v riadku 21 predstavuje hodnotu odpočítanej dane, o ktorú sa zvyšuje daň celkom v riadku 19.


§ 54a ods. 2

Obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa odseku 1 je 20 kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) platiteľ uviedol do užívania. Ak platiteľ dodá investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) pred uvedením do užívania, upraví odpočítanú daň v kalendárnom roku, v ktorom tento majetok dodá. Ak platiteľ nadobudne investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom po nadobudnutí zmení rozsah použitia na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie, na účely úpravy odpočítanej dane sa má za to, že obdobie na úpravu odpočítanej dane začalo plynúť v kalendárnom roku, v ktorom bol tento investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi.


V tomto prípade dochádza od 1.januára 2019

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk