dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3 Komentár k ZDPH § 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 51/1a

a) právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,

Ide o odpočty dane od tuzemských dodávateľov


§ 51/1b

b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,

Ide o odpočty pri samozdanení cezhraničných služieb dodaných od zahraničných osôb.


§ 51/1c

c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu,

Ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu.


Od 1. 1. 2013 sa zo zákona odstraňuje slovné spojenie „doklad o premiestnení tovaru“, nakoľko tento pojem na základe nových fakturačných pravidiel v zákone neexistuje.


§ 51/1d

d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Ide o dovozy z tretích štátov.


§ 51/2

Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.


Novela zákona účinná od 1. 4. 2009 umožňuje odpočítavať daň z tovarov a služieb kedykoľvek v rámci kal. roku, samozrejme, za nasledovných podmienok:

  • že zo strany tuzemského dodávateľa došlo ku vzniku daňovej povinnosti,

  • alebo zo strany nadobúdateľa tovaru z iného členského štátu došlo k povinnosti platiť daň,

  • alebo pri dovoze tovaru, ak platiteľ zaplatil daň správcovi dane (colnici),

  • má doklad (faktúru) od svojho dodávateľa.

Pokiaľ by platiteľ nemal k dispozícii faktúru od svojho dodávateľa za dodanie tovaru do 25. 1. nasledujúceho roku ako právo na odpočítanie dane vzniklo, potom odpočítava daň za to zdaňovacie obdobie, v ktorom tento doklad od dodávateľa dostane.

V prípade, ak ide o samozdanenie služieb dodaných zahraničnou osobou, resp. pri dodávke tovaru s montážou a inštaláciou zahraničnou osobou, môže sa daň odpočítať najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie vzniklo (došlo k dodaniu služby podľa § 19 ods. 2) a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Súvisiacou podmienkou na odpočet dane je uvedenie tejto dane v záznamoch podľa § 70.

Odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a/ Doklad z ERP


Zamestnanec platiteľa, ktorý má stanovené mesačné zdaňovacie obdobie, nakúpil tovar u tuzemského dodávateľa – platiteľa dane – dňa 9. 4. v hotovosti. Bol mu vydaný doklad z ERP. Zamestnanec zabudol doklad zúčtovať. Doklad bol k zúčtovaniu predložený až 5. 6. Tento doklad bol zaevidovaný aj v záznamoch pre účely DPH za mesiac jún. Právo na odpočítanie dane vzniká platiteľovi za zdaňovacie obdobie jún, najneskôr za mesiac december.

Odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a/ Faktúra


Platiteľ, ktorý má určené mesačné zdaňovacie obdobie, nakúpil od tuzemského platiteľa strojné zariadenie 25. 3., kedy bola dodávateľom daň odvedená.

Dodávateľ – platiteľ dane – vystavil faktúru za dodanie tovaru 7. 4. Odberateľ túto faktúru prijal  po viacerých urgenciách až 15. 1. nasledujúceho roku. Platiteľ má právo odpočítať daň za zdaňovacie obdobie december predchádzajúceho roku, nakoľko do podania daňového priznania (do 25. 1. nasledujúceho roku) má doklad. Posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roku je v danom prípade december predchádzajúceho roku.

Ak tuzemský odberateľ (napr. mesačný platiteľ) faktúru za dodanie tovaru, ktorého daňová povinnosť vznikla, napr. v mesiaci apríl dostane koncom mesiaca máj (pečiatka došlej faktúry napr. na sekretariáte bude máj), ale ju zaúčtuje až v mesiaci jún do došlých faktúr a do účtovníctva (túlala sa po firme), môže si uplatniť odpočet za zdaňovacie obdobie máj, ak bude mať údaje o odpočte dane uvedené v záznamoch podľa § 70 za toto zdaňovacie obdobie (najneskôr však za zdaňovacie obdobie december).


§ 51/3

Ak v dôsledku oneskoreného doručenia faktúry je platiteľ povinný podať dodatočné daňové priznanie z dôvodu, že daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikla podľa § 20 ods. 1 písm. b), má platiteľ právo vykonať odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré podáva dodatočné daňové priznanie, ak ku dňu podania dodatočného daňového priznania má faktúru.


V praxi často dochádza k situácii, keď platiteľ dane, ktorý nadobudne tovar z iného členského štátu, nemá k dispozícii faktúru do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dodaní (nadobudnutí) tovaru. Daňovú povinnosť vykáže v zdaňovacom období podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona a neskôr dostane

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk