dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 10 Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3 Komentár k ZDPH § 10 Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby

Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 10 ods. 1

Za dodanie tovaru a dodanie služby sa nepovažuje predaj podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku a vloženie podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku ako nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva v prípade, ak nadobúdateľ je platiteľom alebo sa stáva platiteľom podľa § 4 ods. 4, s výnimkou prípadov, ak nadobúdateľ výlučne alebo prevažne dodáva tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41; táto výnimka sa nevzťahuje na predaj alebo vloženie podniku alebo jeho časti platiteľom, ktorý výlučne alebo prevažne dodáva tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41.


Pojem „dodanie podniku prípadne časti podniku” je pojmom Európskej únie. Nie je preto ďalej opodstatnené, aby sa predaj podniku riadil výlučne ustanoveniami § 476 až 488 ObchZ. Z tohto dôvodu sa odkaz na spomínané ustanovenia Obchodný zákonník od 1.1.2019 vypúšťa.


§ 10 ods. 2

Za dodanie služby sa nepovažuje:

  1. emisia cenného papiera emitentom
  2. postúpenie pohľadávky
  3. dosiahnutie úroku z peňažných prostriedkov na účte v banke, ak platiteľ nie je bankou.


§ 10 ods. 1, § 49

  • Predaj podniku a odpočet u kupujúceho, ktorý podnik kúpil

Platiteľ dane odkúpil podnik, ktorý nadobudol bez dane podľa § 10. Kupujúca spoločnosť (novovzniknutá) prijala faktúry, ktoré sa týkali spoločnosti, predávajúcej podnik – t. j., faktúry boli vystavené na pôvodnú spoločnosť, ktorá podnik predala. Novovzniknutá spoločnosť uhradí tieto faktúry. Má právo na odpočítanie dane?

Riešenie:

Pri predaji podniku prechádzajú všetky práva a povinnosti, rovnako záväzky ako aj pohľadávky na spoločnosť, ktorá podnik kúpila. Doklady znejúce na pôvodnú spoločnosť sú akceptovateľné z hľadiska odpočítania dane iba v prípade, ak právo na odpočítanie dane vzniklo v súlade s § 49 až 51zákona o DPH u spoločnosti, ktorá podnik predala. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ide o náklady, ktoré síce vznikli u pôvodnej spoločnosti, ktorá podnik predala, vzniká novovzniknutej spoločnosti právo na odpočítanie dane, a to aj napriek tomu, že faktúra neobsahuje údaje v zmysle § 71 ods. 2písm. b).


§ 10 ods. 1, § 54

  • Kúpa podniku a úprava odpočítanej dane u kupujúceho v prípade predaja nehnuteľnosti

Spoločnosť – platiteľ dane – (kupujúci) na základe kúpy časti podniku nadobudla nehnuteľnosť, pri ktorej bola u predávajúceho odpočítaná DPH. Nehnuteľnosť je viac ako 5 rokov po prvej kolaudácii. Je spoločnosť, ktorá kúpila v rámci časti podniku nehnuteľnosť, povinná pri predaji aplikovať ustanovenie par. 54 v prípade, ak sa rozhodne nehnuteľnosť predať s oslobodením od dane podľa § 38 ods. 1? Predaj časti podniku je v súlade s § 476 ObchZ.

Odpoveď:

Zmluvou o predaji časti podniku

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk