dnes je 21.6.2021

Input:

Daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2016

17.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.0102.1.3 Daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2016

Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) daňovník – fyzická osoba (FO), ktorý dosiahne príjem zo závislej činnosti v zdaňovacom období aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy alebo ktorý poberal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy [z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a vykázal základ dane (čiastkový základ dane)] a ktorého dieťa do 25 rokov veku sa považuje podľa ZDP:

  • - za vyživované a
  • - žije s ním v (spoločnej) domácnosti,

si môže odpočítať z vypočítanej dane (zamestnanec aj preddavku na daň) DB na každé vyživované dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Z uvedeného je jasné, že na priznanie DB je potrebné splniť dve základné podmienky:

  1. vyživované dieťa - dieťa, ktoré sa u daňovníka považuje za vyživované podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v zn. n. p. a žije s ním v (spoločnej) domácnosti a je to dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov;
  2. poberanie zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy a pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aj vykázanie základu dane (nie straty):
    v roku 2016 = 2 430,- € (6 x 405)
    v roku 2017 = 2 610,- € (6 x 435)

Suma daňového bonusu za rok 2015, 2016 a 2017 je rovnaká, pretože sa nezvýšilo životné minimum, od ktorého sa odvíja výška DB.

2016 21,41 x 12 = 256,92 (2017 21,41 x 12 = 256,92)

Od 2015 - daňový bonus sa zvyšuje k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, stále v nadväznosti na koeficient zvyšovania životného minima.

Podľa § 33 ods. 4 ZDP, ak dieťa vyživujú viacerí daňovníci, môže si uplatniť pomernú časť DB na všetky vyživované deti po časť zdaňovacieho obdobia jedna oprávnená osoba a po zostávajúcu časť druhá. Ak sa nevedia sa dohodnúť, ktorý z nich si bude daňový bonus uplatňovať, ZDP ustanovuje poradie osôb: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Pri identifikácii nároku na DB je potrebné vedieť, kedy nárok na DB vzniká a kedy zaniká.

Vznik nároku: DB je možné uplatniť vo výške 1/12 už za kalendárny mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začala sústavná príprava dieťaťa na povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Zánik nároku: Daňovník, si môže uplatniť DB vo výške 1/12 už za kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky nároku na jeho uplatnenie.

Príklad:

Daňovník

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk