dnes je 22.2.2024

Input:

Daňová strata

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.5.2 Daňová strata

Ing. Marcela Prajová

Daňovou stratou sa v súlade s ust. § 2 písm. k) ZDP rozumie rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Daňovú stratu je možné vykázať len z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 až 2 ZDP). Vykázaná daňová strata sa odpočítava podľa § 30 ZDP. V súlade s ust. § 30 ZDP daňovú stratu možno odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

V súlade s vyššie uvedeným bude daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2019 odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane)