dnes je 28.3.2023

Input:

Cestovné náhrady - právne predpisy

1.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.5.1 Cestovné náhrady - právne predpisy

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová

Pri popise účtovných prípadov súvisiacich s cestovnými náhradami a ich účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva sú aplikované tieto všeobecne záväzné právne predpisy:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

  • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „PJÚ”),

  • Opatrenie