dnes je 15.4.2024

Input:

447/2012 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

447/2012 Z.z.
zákon
z 18. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 452/2007 Z.z. a zákona č. 515/2008 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky ochrany exemplárov1druhov2voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a podmienky obchodovania s výrobkami z tuleňov, 2a
b) práva a povinnosti osôb pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a v oblasti obchodu s výrobkami z tuleňov,
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a v oblasti obchodu s výrobkami z tuleňov,
d) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.3”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

1Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.


2Čl. 2 písm. s) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.


2aČl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 286, 31. 10. 2009).


3Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1007/2009. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 737/2010 z 10. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 216, 17. 8. 2010). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 757/2012 z 20. augusta 2012, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie (Ú. v. EÚ L 223, 21. 8. 2012). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006.”.
2. V § 2 ods. 3 písm. c) sa slová „ak ide o pôvodné druhy” nahrádzajú slovami „ak