dnes je 2.10.2022

Input:

245/2003 Z.z., Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 3.8.2011

245/2003 Z.z.
ZÁKON
z 19. júna 2003
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
ruší čl. II
205/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení a dopĺňa § 13 a § 29
220/2004 Z.z.
1. 5. 2004
ruší čl. VI, mení § 8, § 10, § 22
572/2004 Z.z.
1. 11. 2004
dopĺňa § 18 nový ods. 6
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
dopĺňa § 25 nový ods. 5
326/2005 Z.z.
1. 9. 2005
ruší čl. IV
532/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 36 novelizačných bodov
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 23 a § 24
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia (ďalej len znečisťovanie ),
b) práva a povinnosti prevádzkovateľov prevádzok priemyselných činností (ďalej len prevádzkovateľ ) a
c) úlohy orgánov verejnej správy v integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania,
d) informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
e) podmienky odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania.
§ 2
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
(1) Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.
(2) Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania sa vzťahuje na znečisťovanie spôsobované priemyselnými činnosťami uvedenými v prílohe č. 1; nevzťahuje sa na znečisťovanie spôsobované
a) vnikaním rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia1) do životného prostredia,
b) zavádzaním geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, 2)
c) prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov,
d) mobilnými zdrojmi znečisťovania.3)
(3) Znečisťovanie podľa odseku 2 je priame i nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo hmotný majetok, môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia. Látka je chemický prvok, ako aj jeho zlúčeniny okrem rádioaktívnych látok a geneticky modifikovaných organizmov.
(4) Prevádzka podľa tohto zákona je
a) stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie,
b) zdroj znečisťovania, ktorého prevádzkovateľ dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia.
(5) Jestvujúca prevádzka podľa tohto zákona je prevádzka, na ktorú bola podaná žiadosť o stavebné povolenie pred 30. októbrom 1999 a do činnosti bola uvedená do 30. októbra 2000.
(6) Nová prevádzka podľa tohto zákona je prevádzka, ktorá nie je jestvujúcou prevádzkou vymedzenou v odseku 5.
(7) Opatrenia podľa odseku 1 sú
a) integrované povoľovanie prevádzok a zmien v nich,
b) kontrola surovín, látok a energie používaných alebo vyrábaných v prevádzkach,
c) určovanie emisných limitov a podmienok vykonávania činnosti v prevádzkach,
d) monitorovanie zdrojov emisií,