dnes je 1.12.2023

Input:

Úhrada havarijného poistenia z pohľadu výdavkov v roku 2023

23.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.3 Úhrada havarijného poistenia z pohľadu výdavkov v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva zaplatí havarijné poistné na automobil v októbri 2023, na obdobie november 2023 až október 2024. Bude táto úhrada daňovým výdavkom za rok 2023 v plnej výške, ak automobil používa výlučne na podnikanie?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

  • Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.