dnes je 28.7.2021

Input:

Osobná potreba podnikateľa - účtovanie v JÚ

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.3.1 Osobná potreba podnikateľa - účtovanie v JÚ

prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Ivana Glazelová

Podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v JÚ je podnikateľ povinný účtovať o stave a pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v bankách v účtovej knihe a v peňažnom denníku. Súčasne je povinný v peňažnom denníku účtovať o príjmoch a výdavkoch v danom účtovnom období v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov.

Osobná potreba podnikateľa predstavuje daňovo neuznaný výdavok, pretože to priamo vyplýva z § 21 ods. 1 písm. i) ZDP. Výdavky na osobnú potrebu sa účtujú v peňažnom denníku ako výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov, v druhovom členení osobná spotreba podnikateľa.


Pán O. Zima podniká ako FO na základe živnostenského oprávnenia. Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podnikateľ preukazuje jednoduchým účtovníctvom. Podnikateľský účet má otvorený vo VÚB. Z podnikateľského účtu si vyberá peňažné prostriedky na osobnú potrebu nepravidelne v rôznych sumách, podľa stavu účtu a očakávaných úhrad svojich záväzkov. Pri podnikateľskej činnosti využíva starší počítač s tlačiarňou, ktorý neevidoval ani neeviduje v obchodnom majetku. Motorové vozidlo, ktoré má zahrnuté v obchodnom majetku, využíva aj na osobnú potrebu. Počas roka spotreboval tovar evidovaný v obchodnom majetku aj na osobnú potrebu vo výške 317 eur.

Z údajov účtovníctva (peňažného denníka) boli zistené k 31.12. daného roka skutočné výdavky súvisiace s využívaním motorového vozidla v nasledovnej výške:

  • opravy a údržba auta 620 eur,

  • zákonné a havarijné poistenie 450 eur,

  • pohonné látky (skutočná spotreba sa rovná normovanej) 1 096 eur,

  • ročný odpis motorového vozidla 2 840 eur.

Z knihy jázd motorového vozidla boli k 31. 12. daného roka zistené takéto údaje:

  • celkový počet najazdených kilometrov 12 600: z toho

  • počet km na podnikateľské účely 10 000,

  • počet km na osobnú potrebu 2 600.

Na určenie pomernej časti výdavkov, ktoré majú charakter osobnej potreby, použil podnikateľ kritérium pomeru počtu najazdených km v rámci podnikania k celkovému počtu najazdených km. V tomto pomere si rozdelí aj ostatné výdavky súvisiace s používaním motorového vozidla.

Výpočet:

  • % jázd, ktoré majú charakter osobnej potreby = 20,63 % (2 600/12 600) x 100,

  • % jázd v rámci podnikania = 79,37 % (10 000/12 600) x 100,


Podnikateľ účtoval uvedené výdavky počas roka ako daňovo uznané. V rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje storno výdavkov súvisiacich

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk