dnes je 26.9.2023

Input:

Číslovanie účtovných dokladov

9.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.1 Číslovanie účtovných dokladov

Ing. Ján Mintál

V podnikateľskej praxi sa  často stretávame s problémom súvisiacim so správnym číslovaním účtovných dokladov. Podnikatelia si nevedia jednoznačne odpovedať na otázku, či je nevyhnutné vpisovať ku každej účtovnej položke aj číslo, pod akým je vedené v peňažnom denníku, či evidovať číselne výpisy – mesačné postupne – napr. od januára do decembra jedným radom, alebo každý mesiac číslovať od 1 a len prípadne označiť, že sa ide o ten-ktorý mesiac atď.

V súvislosti s načrtnutou problematikou je predovšetkým potrebné uviesť, že zákon
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve”) a ani Postupy účtovania v JÚ spôsob číslovania účtovných dokladov striktne nepredpisujú ani neurčujú. Atribúty správneho, úplného, preukazného a zrozumiteľného vedenia účtovníctva sú definované v § 8 zákona o účtovníctve. S povinnosťou viesť účtovníctvo