dnes je 27.2.2024

Input:

Povinnosti zamestnávateľa

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.8 Povinnosti zamestnávateľa

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Okrem povinnosti zaregistrovať sa na daňovom úrade ako platiteľ dane a priebežného zdaňovania príjmov zo závislej činnosti (PZČ), je zamestnávateľ povinný viesť pre každého zamestnanca mzdový list a výplatnú listinu, vrátane rekapitulácie za každý kalendárny mesiac a za celý rok. Platí to na všetky PZČ (aj na dohody).

Obsah mzdového lista vyplýva z § 39 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Okrem identifikačných údajov sa v ňom uvádza za každý kalendárny mesiac napr.

- počet dní výkonu práce,

- úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d) ZDP,

- sumy oslobodené od dane,

- sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,

- základ dane,