dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 77 Zdaňovacie obdobie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.1 Komentár k ZDPH § 77 Zdaňovacie obdobie

Ing. Alžbeta Hermanová


77/1

Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac okrem odseku 2.

 

Účinnosť od 1.10.2012


Navrhuje sa, aby všeobecným zdaňovacím obdobím bol kalendárny mesiac.


77/2

Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur.

 

Účinnosť od 1.10.2012


Noví platitelia dane musia mať najmenej 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po registrácii mesačné zdaňovacie obdobie z dôvodu, aby správca dane mal čo najskôr a čo najviac informácií o plnení povinností zo strany nového platiteľa.

Na to, aby sa mohlo zmeniť zdaňovacie obdobie na štvrťročné, musia byť splnené dve podmienky:

  • tzv. obratová (platiteľ za predchádzajúcich 12 kal. mesiacov nesmie mať obrat vyšší ako 100 000 €

  • tzv.. časová (musí uplynúť viac ako 12 kal.mesiacov od konca kal. mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom


Platiteľ bol zaregistrovaný k 1. 12.2012.

Jeho zdaňovacím obdobím je zo zákona mesačné zdaňovacie obdobie. V prípade, ak by chcel toto zdaňovacie obdobie zmeniť na štvrťročné, môže požiadať o zmenu až od 1. 4. 2014.

Časová podmienka:

Viac ako 12 mesiacov od konca kal. mesiaca kedy sa stal platiteľom:

  • platiteľom sa stal 1. 12. 2012

  • 12 mesiacov uplynulo 31. 12. 2013

  • Viac ako 12 mesiacov je deň po 31. 12. 2013 . t.j. 1. 1. 2014

Obratová podmienka:

Zároveň nesmie za predchádzajúcich 12 po sebe idúcich mesiacov dosiahnuť obrat 100 000 €, t. j. za december 2012 až december 2013 nesmie mať obrat viac ako 100 000 €. Zároveň však zmena zdaňovacieho obdobia môže nastať až nasledujúcim štvrťrokom, ako je mesiac, v ktorom boli splnené podmienky. Ak boli splnené podmienky 1.1.2014, potom nasledujúci kal. štvrťrok je 1.4.2014. Požiadať o zmenu zdaňovacieho obdobia môže až uplynutím 31.3.2014, t. j. do 25.4.


77/3

Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa odseku 2, je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky podľa odseku 2. Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil podmienky podľa odseku 2. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia platiteľ prestane plniť podmienky podľa odseku 2, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom podmienky prestal plniť.

 

Účinnosť od 1.10.2012


Príklad pre novo registrovaného platiteľa

Platiteľ bol zaregistrovaný k 1.12.2012. Splnil časovú aj obratovú podmienku 1.1.2014 na zmenu zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok.. Túto zmenu nahlási správcovi dane formou oznámenia do 25.4.2014 – t. j. do 25 dní od skončenia kal. mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky na zmenu – tieto podmienky boli splnené 31.3.2014

Správca dane vykoná zmenu zdaňovacieho obdobia k 1. dňu kal. štvrťroka, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom platiteľ tieto podmienky splnil podmienky na zmenu zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1.4.2012.

Príklad zmeny zo štvrťročného na mesačného platiteľa pri nesplnení obratovej podmienky:

Platiteľ má štvrťročné zdaňovacie obdobie v roku 2014.

V druhom štvrťroku 2014 – t. j. za kalendárne mesiace máj 2013 až apríl 2014 dosiahol obrat 115 000 €.

Obratová podmienka vo väzbe na zmenu zdaňovacieho obdobia:

Platiteľ nesmie za predchádzajúcich 12 po sebe idúcich mesiacov dosiahnuť obrat 100 000 €, t. j. za máj 2013 až apríl 2014 nesmie mať obrat viac ako 100 000 €. Ak ho za toto obdobie prekročí, podmienky prestal plniť nasledujúci mesiac, teda v máji 2014. Prebiehajúce obdobie končí 31.5.2014. Platiteľ podá za zdaňovacie obdobie apríl a máj 2014 jedno daňové priznanie do25.6.2014 a ďalšie daňové priznanie podá už samostatne za mesiac jún 25.7.2014. Následne má mesačné zdaňovacie obdobie.


§85

Podľa prechodného ustanovenia platiteľ, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky podľa§ 77 ods. 2.


Platiteľ bol registrovaný 1.1.2010, má určené štvrťročné zdaňovacie obdobie za rok 2012.

Rovnako mu zostalo štvrťročné zdaňovacie obdobie aj v roku 2013.

Za december 2012 a január 2013 však dosiahol obrat 115 000 €.

Podmienky prestal plniť nasledujúci mesiac – február 2013. Prebiehajúce obdobie končí 28.2.2013. Vzhľadom na prechodné ustanovenie dokončí 1. štvrťrok 2013, od 1. 4. už má mesačné zdaňovacie obdobie.


77/4

Ak je na platiteľa právoplatne vyhlásený konkurz, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom právoplatného vyhlásenia konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol právoplatne vyhlásený konkurz. Po skončení zdaňovacieho obdobia podľa druhej vety je zdaňovacím obdobím takého platiteľa kalendárny mesiac.

 

Účinnosť od 1.10.2012


77/5

Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po zrušení konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený. Po skončení zdaňovacieho obdobia podľa druhej vety je zdaňovacím obdobím takého platiteľa kalendárny mesiac, a to až do konca kalendárneho roka, v ktorom bol konkurz zrušený, a pre nasledujúci kalendárny rok sa určí zdaňovacie obdobie podľa odsekov 1 až 4.

 

Účinnosť od 1.10.2012


Zdaňovacie obdobie sa z dôvodureštrukturalizácienemení. Ak je platiteľovi dane povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie, reštrukturalizačný správca sa nestáva účastníkom daňového konania namiesto daňového subjektu, preto nie je potrebné meniť zdaňovacie obdobie platiteľa.


  • Zmena zdaňovacieho obdobia

Vzhľadom na zníženie obratu za 12 predchádzajúcich a po sebe idúcich kal. mesiacov sa obrat znížil na 100 000 € (.t. j. obrat sa už nesleduje v rámci kal. roku po jeho ukončení), vznikajú rôzne kombinácie prípadov, ktoré sú uvedené v ďalších príkladoch. Štvrťroční platitelia si budú mesačne sledovať obrat za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, pričom ak tento obrat neprekročia, nestávajú sa mesačnými platiteľmi. Platiteľ, ktorý mal k 30.9.2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok,je na základe predchádzajúcich viet od 1.10.2012 povinný k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca v rámci kalendárneho štvrťroka sledovať obrat za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, t. j. v zdaňovacom období 4. štvrťrok 2012 platiteľ sleduje obrat k 31.10.2012, k 30.11.2012, k 31.12.2012.

Ak k poslednému dňu ktoréhokoľvek kalendárneho mesiaca v rámci príslušného kalendárneho štvrťroka platiteľ dosiahne obrat 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac (t. j. platiteľ nemá povinnosť mať mesačné zdaňovacie obdobie od 1.10.2012)

Ak by sa platiteľ so štvrťročným zdaňovacím obdobím chcel stať mesačným platiteľom, nebráni mu v tom žiadne ustanovenie. Túto skutočnosť o zmene zdaňovacieho obdobia nemusí oznamovať správcovi dane, ale napriek

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk