dnes je 27.2.2024

Input:

94/2013 Z.z., Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

94/2013 Z.z.
ZÁKON
z 19. marca 2013
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov,
b) skúšanie výrobkov z drahých kovov a identifikáciu drahých kameňov,
c) práva a povinnosti výrobcu, obchodníka a dovozcu výrobkov z drahých kovov a drahých kameňov,
d) výkon kontroly na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov (ďalej len „puncová inšpekcia”),
e) priestupky a iné správne delikty na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov.
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Drahým kovom sa rozumie zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.
(2) Drahým kameňom sa rozumie prírodná substancia anorganického pôvodu alebo organického pôvodu používaná v šperkárstve.
(3) Výrobkom z drahých kovov sa rozumie
a) klenotnícky, bižutérny, medailérsky a iný výrobok zo zliatin zlata, striebra, platiny alebo kombinácie týchto zliatin, ktoré možno kombinovať s prírodnými kameňmi alebo so syntetickými kameňmi, perlami, smaltom, koralmi, sklom a s inými nekovovými materiálmi a kompozitný výrobok s charakteristickou povrchovou štruktúrou vyrobený vrstvením viacerých zliatin drahých kovov (ďalej len „tovar”),
b) klenotnícka zliatina, spájky a polotovary z drahých kovov určené na výrobu a opravu tovaru,
c) zliatina z drahých kovov používaná v starostlivosti o chrup (ďalej len „dentálne drahé kovy”),
d) mince z drahých kovov vydávané Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „mince”),
e) opotrebovaný, nekompletný alebo poškodený tovar obchodovaný spravidla za cenu v ňom obsiahnutého drahého kovu (ďalej len „zlomky”).
(4) Zliatinou z drahých kovov sa rozumie zliatina, ktorá je pevnou zmesou obsahujúcou aspoň jeden drahý kov.
(5) Obyčajným kovom sa rozumie kov okrem zlata, striebra, platiny a kovu platinovej skupiny.
(6) Registrovanou zliatinou sa rozumie klenotnícka zliatina, ktorá je zapísaná v zozname registrovaných zliatin.
(7) Zodpovednostnou značkou sa rozumie alfanumerický alebo iný znak umiestnený v charakteristickom obryse pridelený alebo uznaný Puncovým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) na označovanie tovaru.
(8) Puncovou značkou sa rozumie znak vyjadrujúci príslušnú zákonnú rýdzosť drahého kovu umiestnený v charakteristickom obryse, ktorým úrad označuje tovar.
(9) Rýdzostným číslom sa rozumie trojmiestny znak vyjadrujúci minimálny obsah daného drahého kovu meraný z hľadiska počtu hmotnostných jednotiek na tisíc hmotnostných jednotiek zliatiny, vyjadrený arabskými číslicami.
(10) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) výrobcom podnikateľ,2) ktorého predmet podnikania zahŕňa výrobu tovaru, kompletizáciu tovaru z polotovarov, opravu tovaru, výrobu alebo spracovanie klenotníckych zliatin, mincí alebo dentálnych drahých kovov, alebo podnikateľ, ktorý niektorú z uvedených činností vykonáva na základe iného oprávnenia než oprávnenia prevádzkovať živnosť podľa