dnes je 21.4.2024

Input:

87/2018 Z.z., Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

87/2018 Z.z.
ZÁKON
z 13. marca 2018,
o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) výkon štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany a výkon štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany (ďalej len „štátny dozor”),
b) podmienky na vykonávanie činnosti
1. vedúcej k ožiareniu,
2. v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením,
c) podmienky na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
d) požiadavky na
1. ochranu pracovníkov a obyvateľov pred ožiarením radónom vo vnútornom ovzduší budov, vonkajším ožiarením zo stavebného materiálu a pretrvávajúcim ožiarením, ktoré je dôsledkom núdzovej situácie alebo dôsledkom ľudskej činnosti v minulosti,
2. zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča a rádioaktívneho materiálu,
3. monitorovanie radiačnej situácie,
e) obmedzovanie ožiarenia z pitnej vody,1) prírodnej minerálnej vody2) a pramenitej vody,3)
f) pripravenosť na núdzovú situáciu ožiarenia,
g) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní radiačnej ochrany.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na plánovanú situáciu ožiarenia, existujúcu situáciu ožiarenia alebo na núdzovú situáciu ožiarenia zahŕňajúcu riziko ožiarenia, ktoré nemožno zanedbať z hľadiska radiačnej ochrany alebo vplyvu na životné prostredie v rámci dlhodobej ochrany zdravia obyvateľstva.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) ožiarenie kozmickým žiarením na úrovni, ktorá je bežná na zemskom povrchu,
b) nadzemné ožiarenie ionizujúcim žiarením z rádionuklidov prítomných v zemskej kôre neporušenej ľudskou činnosťou,
c) ožiarenie prírodnými rádionuklidmi na úrovni bežne sa vyskytujúcej v ľudskom tele,
d) ožiarenie jednotlivca z obyvateľstva alebo pracovníka, ktorý nie je členom posádky lietadla alebo kozmickej lode, kozmickým žiarením počas letu alebo pobytu v kozmickom priestore,
e) ožiarenie návštevníka jaskyne,
f) ožiarenie z prírodnej liečivej vody uznanej podľa osobitného predpisu.4)
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Na účely tohto zákona
a) aktivácia je proces, v ktorom je stabilný nuklid transformovaný na rádionuklid tak, že látka, ktorá stabilný nuklid obsahuje, je ožiarená časticami alebo vysoko energetickým gama žiarením,
b) autorizovaný limit je kvantitatívny ukazovateľ, ktorý je výsledkom optimalizácie radiačnej ochrany pre danú činnosť vedúcu k ožiareniu, alebo zdroj ionizujúceho žiarenia a ktorý je spravidla nižší ako medzná dávka; autorizované limity možno určiť v povolení na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,
c) bežné ožiarenie je ožiarenie, ktoré sa očakáva pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu vrátane servisu, dozoru alebo vyraďovania zdroja ionizujúceho žiarenia z prevádzky za bežných prevádzkových podmienok a pri očakávaných odchýlkach od bežnej prevádzky, ktoré je možné udržať pod kontrolou,
d) činnosť vedúca k ožiareniu je ľudská aktivita, ktorá môže viesť k zvýšeniu ožiarenia fyzických osôb a riadi sa ako plánovaná situácia ožiarenia; za činnosť vedúcu k ožiareniu sa považuje ožiarenie umelým zdrojom ionizujúceho žiarenia alebo prírodným ionizujúcim