dnes je 20.4.2024

Input:

8/2005 Z.z., Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.3.2024

8/2005 Z.z.
ZÁKON
z 9. decembra 2004
o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
72/2013 Z.z.
1. 6. 2013
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
72/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
390/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 24
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 24 a poznámku pod čiarou
111/2022 Z.z.
1. 5. 2022
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
111/2022 Z.z.
17. 7. 2022
mení a dopĺňa 45 novelizačných bodov
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
dopĺňa § 24
309/2023 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie správcov, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení alebo konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa osobitných predpisov1) (ďalej len správcovská činnosť ), práva a povinnosti správcov, vzdelávanie správcov, pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) vo výkone správcovskej činnosti a dohľad ministerstva nad výkonom správcovskej činnosti.
§ 1a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon správcovskej činnosti, postup podávania žiadosti o zápis do zoznamu správcov, postup podávania žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu správcov, zápis do zoznamu správcov a výkon dozoru nad správcami podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,1a) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Správca a správcovská činnosť
(1) Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov (§ 21).
(2) Správcovskú činnosť môže vykonávať len správca.2)
DRUHÁ ČASŤ
SPRÁVCA
§ 3
Základné povinnosti správcu
(1) Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť čestne, zodpovedne a svedomito; správca je povinný dohliadať aj na čestnosť, zodpovednosť a svedomitosť konania svojich zamestnancov, ako aj osôb, ktoré poveril vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti.
(2) Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí. Ak správca nemá potrebné skúsenosti alebo odborné vedomosti na riadne vykonanie niektorého úkonu správcovskej činnosti, je povinný požiadať o pomoc odborníka; ak vzhľadom na obtiažnosť prípadu by pomoc odborníka nebola účelná alebo hospodárna, je povinný odmietnuť výkon správcovskej činnosti alebo požiadať súd o odvolanie z funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu.1)
(3) Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov.
(4) Ak správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody, je povinný požiadať súd o odvolanie z funkcie vo všetkých veciach, v ktorých vykonáva správcovskú činnosť.
(5) Správca nesmie ovplyvňovať výber správcov pri ich ustanovovaní do funkcie v príslušných konaniach podľa osobitného predpisu1) ani poskytnúť alebo sľúbiť veriteľovi alebo inej osobe províziu ani žiadnu inú výhodu za vyvíjanie činnosti smerujúcej k jeho ustanoveniu do funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu.1)
(6) Správca nesmie od osoby zúčastnenej na veci, v ktorej vykonáva správcovskú činnosť, prijať dar ani inú výhodu. Správca je povinný odmietnuť dar alebo inú výhodu od každého, ak možno odôvodnene predpokladať, že dar alebo iná výhoda je poskytnutá s úmyslom ovplyvniť nestrannosť jeho rozhodovania alebo úsudku.
(7) Správca môže požiadať o odvolanie z funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu1) len z dôvodov uvedených v tomto zákone. Správca je