dnes je 15.4.2024

Input:

78/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, v znení účinnom k 1.1.2020

78/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. januára 1992
o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 6, § 20c, § 21 a poznámku pod čiarou
369/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje
a) postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní daňového poradenstva a postavenie asistentov daňových poradcov,
b) zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov (ďalej len „komora”).
§ 2
Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „klient”) za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
§ 3
Daňové poradenstvo
(1) Daňové poradenstvo je podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „daň”). Tým nie je dotknuté poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní podľa osobitných predpisov.2)
(2) Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa
a) poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,3)
b) poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.
DRUHÁ ČASŤ
Postavenie a činnosť daňových poradcov
§ 4
(1) Daňovým poradcom je fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov (ďalej len „zoznam”) podľa § 8 ods. 3 alebo ods. 5 alebo zaregistrovaná v zozname podľa § 8 ods. 6; zoznam vedie komora. Za daňového poradcu sa považuje aj právnická osoba poskytujúca daňové poradenstvo podľa odseku 2.
(2) Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom registri a je zapísaná v zozname. Fyzické osoby, ktoré v jej mene poskytujú daňové poradenstvo, musia mať oprávnenie na výkon daňového poradenstva podľa tohto zákona.
§ 5
(1) Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva (ďalej len „osvedčenie”) vydá komora fyzickej osobe, ktorá
a) je spôsobilá na právne úkony,
b) je bezúhonná,
c) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa3a) na vysokej škole v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania vydaný zahraničnou vysokou školou podľa osobitného predpisu3b) a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú prax alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu,
d) zložila odbornú skúšku podľa § 6 (ďalej len „skúška”).
(2) Podmienky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na fyzickú osobu uvedenú v § 8 ods. 5 a ods. 6.
§ 6
(1) Skúška na získanie osvedčenia sa koná pred skúšobnou komisiou.
(2) Fyzickej osobe, ktorá splnila podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 písm. a) až c) a písomne požiadala o vykonanie skúšky, komora umožní vykonať skúšku do 12 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť o vykonanie skúšky možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.3c) Jednotné kontaktné miesto doručí komore žiadosť spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.3c) Ak sa žiadosť podáva cez jednotné kontaktné miesto, lehota začína plynúť doručením žiadosti komore.
(3) Rozsah, obsah a termín skúšky podľa odseku