dnes je 29.5.2024

Input:

76/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, v znení účinnom k 31.3.2021

76/2020 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. apríla 2020
o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
132/2020 Z.z.
22. 5. 2020
dopĺňa § 2 a poznámku pod čiarou
102/2021 Z.z.
31. 3. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu1) a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády je
a) tržbou čistý obrat podľa osobitného predpisu1) a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu,2) okrem plnenia poskytovaného v rámci projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,2a)
b) odvádzateľom fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odvádzať poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie alebo preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie, ak je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 293ew zákona alebo osobitného predpisu,3)
c) činnosťou činnosť, z ktorej má odvádzateľ právo na tržbu,
d) aktuálnym mesiacom kalendárny mesiac, za ktorý sa zisťuje pokles tržieb odvádzateľa,
e) mesačným priemerom tržieb podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za rok 2019 a čísla 12.
§ 3
(1) Pokles tržieb odvádzateľa, ktorý vykonáva činnosť v aktuálnom mesiaci, sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb za mesiac
a) v roku 2019, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb,
b) február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci roka 2019, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.
(2) Pokles tržieb odvádzateľa podľa odseku 1 sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.
§ 4
Spôsob určenia poklesu tržieb určený odvádzateľom podľa § 3 sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.
§ 4a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. marca 2021
Ustanovenie § 3 v znení účinnom od 31. marca 2021 sa prvýkrát použije na určenie poklesu tržieb odvádzateľa za marec 2021.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Igor Matovič v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1§ 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
2§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2a§ 54 ods. 1 písm. e)