dnes je 21.4.2024

Input:

76/1998 Z.z., Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2009

76/1998 Z.z.
[zrušené č. 321/2012 Z.z.]
ZÁKON
zo 6. februára 1998
o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
408/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení , 29 novelizačných bodov
553/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 14, § 15 a § 16
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení
364/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení , 18 novelizačných bodov
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení §18 ods. 5
633/2004 Z.z.
1. 12. 2004
mení § 9 a § 17
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 18
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Zákon upravuje povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré nakladajú s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme a výrobkami, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených právnym aktom Európskych spoločenstiev a Európskej únie 1) (ďalej len „nariadenie”) a týmto zákonom s cieľom obmedziť možnosti úniku látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme do ovzdušia.
(2) Na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme sa nevzťahujú osobitné predpisy upravujúce odpadové hospodárstvo 1a) s výnimkou ustanovení o zneškodňovaní látok alebo spätnom vývoze dovezených látok, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať, a o zneškodňovaní odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie, ak nariadenie alebo tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) zrušené zákonom č. 364/2004 Z.z.
b) výrobkom predmet alebo zariadenie, ktoré látku obsahuje alebo na ktorého činnosť sa látka použije, alebo ktoré bolo vyrobené za použitia látky,
c) nakladaním s látkou akákoľvek činnosť, ktorej predmetom je látka, najmä jej výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie na trh, odber, plnenie, zneškodňovanie, 2) skladovanie, zber, recyklácia, regenerácia a použitie vo výrobnom procese,
d) nakladaním s výrobkami ich výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie na trh, inštalácia, prevádzka, údržba, oprava, revízia a zneškodňovanie, 2)
e) odberom látky jej odčerpanie z výrobku alebo z nádoby používanej na prepravu alebo skladovanie látok,
§ 3
Základné ustanovenie
Nakladať s látkami alebo výrobkami, dovážať zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok a prepravovať látky cez územie Slovenskej republiky môžu len právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie (ďalej len „podnikateľ”), 3) ak spĺňajú podmienky ustanovené nariadením a týmto zákonom.
DRUHÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
§ 4
Licencie
zrušený zákonom č. 364/2004 Z.z.
§ 5
Súhlas a vyjadrenie
(1) Ministerstvo dáva súhlas na
a) prevádzkovanie zariadenia na recykláciu látok a regeneráciu látok,
b) prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber látok,
c) tranzitnú prepravu látok cez územie Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo dáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na
a) výrobu látok,
b) výrobu výrobkov,
c) recykláciu látok a regeneráciu látok,
d) odber látok,
e) zneškodňovanie látok.
(3) Ministerstvo dáva vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie látok.
(4) Obvodný úrad životného prostredia dáva
a) súhlas na skladovanie látok od 1 000 kilogramov vrátane,
b) vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie látok od 1 000 kilogramov vrátane.
(5) O vyjadrenie podľa odseku 2 a odseku 4 písm. b) žiada