dnes je 22.2.2024

Input:

725/2004 Z.z., Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.5.2018

725/2004 Z.z.
[zrušené č. 106/2018 Z.z.]
ZÁKON
z 2. decembra 2004
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
109/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení a dopĺňa § 16 a § 101
310/2005 Z.z.
15. 7. 2005
mení § 21, § 52, § 67, § 70, § 107
548/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
284/2008 Z.z.
1. 9. 2008
dopĺňa § 21
435/2008 Z.z.
1. 1. 2008
mení 5 novelizačných bodov
8/2009 Z.z.
1. 2. 2009
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
307/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
513/2009 Z.z.
1. 1. 2010
ruší čl. VIII
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
144/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ručí čl. VI
519/2011 Z.z.
1. 2. 2012
mení a dopĺňa 63 novelizačných bodov
73/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
356/2012 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
388/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
387/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 90 novelizačných bodov
412/2015 Z.z.
1. 3. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa 2 novelizačné body
293/2017 Z.z.
1. 12. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
106/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení 1 novelizačný bod
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje podmienky prevádzky cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách:1)
a) podmienky konštrukcie a schvaľovanie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek vrátane overovania cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel na účely ich schvaľovania a podmienky ich uvádzania na trh a sprístupnenia na trhu,
b) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do prevádzky na účely premávky na pozemných komunikáciách cestné vozidlá a zvláštne vozidlá, práva a povinnosti osôb, ktoré uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel,
c) povinnosti prevádzkovateľov cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel,
d) vyradenie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách,
e) poverovanie osôb výkonom technických služieb,
f) technické kontroly cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly,
g) emisné kontroly cestných motorových vozidiel a zvláštnych motorových vozidiel, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly,
h) kontroly originality cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality,
i) montáže plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových zariadení.
(2) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(3) Tento zákon sa vzťahuje na historické vozidlá a športové vozidlá, iba ak je to výslovne ustanovené.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) cestným vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo2) vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru,
b) zvláštnym vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo2) vyrobené na iné účely než na prevádzku na pozemných komunikáciách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno schváliť na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách,
c) prípojným vozidlom cestné nemotorové vozidlo určené na ťahanie iným vozidlom, s ktorým je spojené do jazdnej súpravy, 3)
d) historickým vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo, 2) ktoré má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi, je uchovávané a udržiavané v historicky správnom stave a nie je určené na každodenné používanie,
e) športovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré má preukaz športového vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov