dnes je 27.2.2024

Input:

67/2020 Z.z., Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení účinnom k 20.5.2022

67/2020 Z. z.
ZÁKON
z 2. apríla 2020
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
75/2020 Z.z.
9. 4. 2020
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
96/2020 Z.z.
25. 4. 2020
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
120/2020 Z.z.
20. 5. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
156/2020 Z.z.
17. 6. 2020
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
264/2020 Z.z.
29. 9. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
353/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
9/2021 Z.z.
19. 1. 2021
dopĺňa § 36c
47/2021 Z.z.
6. 2. 2021
dopĺňa § 24aa a 24ab
57/2021 Z.z.
12. 2. 2021
dopĺňa § 24ja
115/2021 Z.z.
31. 3. 2021
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
279/2021 Z.z.
15. 7. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
412/2021 Z.z.
15. 11. 2021
dopĺňa § 15c
469/2021 Z.z.
11. 12. 2021
dopĺňa 2 novelizačné body
65/2022 Z.z.
9. 3. 2022
dopĺňa § 24ad
169/2022 Z.z.
20. 5. 2022
dopĺňa § 30ob
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií”) a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia”).
§ 2
Časová pôsobnosť opatrení
(1) Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu1) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá, ak odsek 3 neustanovuje inak (ďalej len „obdobie pandémie”) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.
(2) Vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených v odseku 1, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda nariadením. Vláda môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.
(3) Na účely opatrení podľa § 3 a 4, § 6, § 8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a na účely opatrení podľa § 7, 24i a 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020.
DRUHÁ ČASŤ
OPATRENIA V DAŇOVEJ, COLNEJ A ÚČTOVNEJ OBLASTI
PRVÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ
§ 3
Spôsob doručovania podania
(1) Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa osobitného predpisu,2) nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie sa považuje za doručené.
(2) Ak má podanie podľa odseku 1 nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, orgán príslušný na prerokovanie tohto podania vyzve daňový subjekt rovnakými elektronickými prostriedkami akými urobil podanie daňový subjekt, aby ich podľa jeho pokynu a v určenej lehote odstránil a súčasne ho poučí o následkoch spojených s ich neodstránením.
(3) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami3) a na podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu.4)
§ 3a
Oznámenie daňovníka o predlžení lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu4a) urobené elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu,2) nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie urobené v roku 2021 sa považuje za doručené.
§ 4
Zmeškanie lehoty
Zmeškanie