dnes je 17.4.2024

Input:

632/2008 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

632/2008 Z: z.
[zrušené č. 143/2019 Z.z.]
Opatrenie
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 2008
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,050 eura,
b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,183 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Viera Tomanová v. r.