dnes je 29.5.2024

Input:

62/2020 Z.z., Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení účinnom k 21.5.2021

62/2020 Z. z.
ZÁKON
z 25. marca 2020
o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
92/2020 Z.z.
25. 4. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
92/2020 Z.z.
12. 5. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
155/2020 Z.z.
17. 6. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
421/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení 1 novelizačný bod
9/2021 Z.z.
19. 1. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
179/2021 Z.z.
21. 5. 2021
dopĺňa § 5
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,
a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú,
b) ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
§ 2
(1) Ustanovenie § 1 písm. a) platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní; v trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.
(2) Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, môže súd určiť, že odsek 1 sa nepoužije a súčasne určí novú primeranú lehotu. Proti takémuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.
§ 3
(1) V čase mimoriadnej situácie1) alebo núdzového stavu2)
a) súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
b) je ochrana zdravia dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia.
(2) Ak súd vylúči verejnosť podľa odseku 1 písm. b), vyhotoví zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia, ktorý komukoľvek a bezodkladne sprístupní po skončení pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia. Takto vyhotovený zvukový záznam nahrádza povinnosť vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia podľa predpisov o konaní pred súdmi.
§ 3a
(1) Súdny exekútor na žiadosť povinného, ktorý je fyzickou osobou, vydá bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku.
(3) Na žiadosť podľa odseku 1 sa neprihliada, ak
a) žiadosť nie je úplná,
b) exekúcia už bola odložená na žiadosť povinného,
c) povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach,
d) exekúcia bola zastavená,
e) ide o vymoženie pohľadávky na výživnom,
f) ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, alebo
g) exekučné