dnes je 19.4.2024

Input:

58/2014 Z.z., Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

58/2014 Z.z.
ZÁKON
zo 4. februára 2014
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
331/2015 Z.z.
2. 12. 2015
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 39, § 40 a § 42
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 25 a poznámku pod čiarou
220/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona a rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície,
b) podmienky na používanie výbušnín a výbušných predmetov,
c) podmienky na výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, nadobúdanie, prepravu, skladovanie, evidenciu, skúšanie, delaboráciu, zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície a pomôcok na používanie výbušnín,
d) podmienky revízie a opravy munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a humanitárneho odmínovania,
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) strelné zbrane a strelivo,1)
b) muníciu obsahujúcu účinnú látku, ktorej používanie je zakázané podľa osobitných predpisov,2)
c) ozbrojené sily Slovenskej republiky a zahraničné ozbrojené sily, štátnych zamestnancov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany”) a zamestnancov rozpočtových organizácií podľa § 75 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu v čase
1. prepravy munície, výbušnín a výbušných predmetov na vykonanie vojenského výcviku, vojenského cvičenia a skúšok,
2. používania, ničenia a likvidácie munície, výbušnín a výbušných predmetov pri vykonávaní vojenského výcviku, vojenského cvičenia a skúšok,
d) profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vyslania ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky,3)
e) vojenských policajtov pri
1. služobnom zákroku,
2. výcviku,
3. preprave, používaní, likvidácii a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície v priamej súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti chránených osôb a majetku,
f) vojakov mimoriadnej služby a štátnych zamestnancov a zamestnancov rozpočtových organizácií podľa § 75 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,4)
g) príslušníkov Slovenskej informačnej služby pri
1. služobných činnostiach,
2. výcviku,
3. skladovaní a preprave výbušnín a výbušných predmetov v priamej súvislosti s výkonom služobných činností.
(3) Ustanovenia § 3 ods. 5 písm. l) a m), § 12 ods. 3, 4, 5, § 16, § 24 ods. 7, § 26 ods. 2, § 28, § 29, § 41 písm. a) a písm. b) prvého a druhého bodu, § 43 ods. 1 a 3, § 44 ods. 4 až 8, § 52 ods. 1 a 9, § 61 ods. 3 tohto zákona sa nevzťahujú na príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby pri ich služobných činnostiach.
(4) Ustanovenia § 13, § 14, § 15 ods. 3, § 21 ods. 6 a 10, § 22 ods. 1, § 46 až 50, § 53, § 59 ods. 3 až 6, § 62 ods. 2 a 3, § 63, § 64 ods. 2 a 3, § 65 a § 66 tohto zákona sa nevzťahujú na príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby pri služobných činnostiach v čase
a) prepravy a používania výbušnín,