dnes je 27.2.2024

Input:

515/2003 Z.z., Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2013

515/2003 Z.z.
[zrušené č. 180/2013 Z.z.]
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
333/2004 Z.z.
1. 10. 2004
ruší čl. V
36/2005 Z.z.
11. 2. 2005
ruší čl. II
263/2006 Z.z.
13. 5. 2006
ruší časť § 6 ods. 1
254/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
102/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa § 3 a § 4
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon ustanovuje postavenie a pôsobnosť obvodných úradov.
§ 2
Postavenie obvodných úradov
(1) Obvodný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(2) Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
(3) V konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu, rozhoduje príslušný organizačný útvar obvodného úradu.
(4) Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
(5) Vedúceho organizačného útvaru obvodného úradu vymenúva prednosta obvodného úradu na návrh príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy.
(6) Obvodný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za obvodný úrad koná pred súdom prednosta obvodného úradu alebo ním poverený zamestnanec.
(7) Obvodný úrad v sídle kraja spravuje majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.1)
(8) Ustanovenia odsekov 1 až 6, § 1, § 3 ods. 1 a 3, § 4 ods. 1, 2, 4 a 5 a § 8a ods. 1, 2 a 4 sa vzťahujú aj na obvodný úrad v sídle kraja.
§ 3
Sídla a územné obvody obvodných úradov
(1) Sídla a územné obvody obvodných úradov sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Ak zákon ustanovuje pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja, je územným obvodom na výkon tejto pôsobnosti kraj; to sa nevzťahuje na Obvodný úrad Košice - okolie.
(3) Obvodný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko obvodného úradu a určiť jeho územný obvod.
§ 4
Pôsobnosť obvodných úradov
(1) Pôsobnosť obvodných úradov na jednotlivých úsekoch štátnej správy ustanovujú osobitné predpisy.2)
(2) Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria tieto úseky štátnej správy.
(3) Obvodný úrad v sídle kraja podľa rozhodnutia vlády koordinuje plnenie spoločných úloh s inými miestnymi orgánmi štátnej správy pri riešení spoločensky závažných javov. Prednosta obvodného úradu v sídle kraja je oprávnený na plnenie spoločných úloh požadovať potrebné podklady a ukladať úlohy vedúcim iných miestnych orgánov štátnej správy v územnom obvode kraja.
(4) O odvolaní alebo o inom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu, ktorým sa rozhodlo o práve, právom chránenom záujme alebo povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, rozhoduje ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí príslušný úsek štátnej správy, ak osobitný zákon neustanovuje inak.