dnes je 17.4.2024

Input:

492/2009 Z.z., Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.6.2019

492/2009 Z.z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2009
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
129/2010 Z.z.
11. 6. 2010
ruší čl. X
130/2011 Z.z.
30. 6. 2011
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
381/2011 Z.z.
1. 7. 2014
ruší čl. XX
394/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 115 novelizačných bodov
520/2011 Z.z.
31. 12. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
352/2012 Z.z.
29. 11. 2012
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
206/2013 Z.z.
22. 7. 2013
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 76 a § 85b
405/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
405/2015 Z.z.
15. 3. 2016
dopĺňa § 44d, § 44e a § 44f a poznámky pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa 5 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámky pod čiarou
386/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 98a a poznámku pod čiarou
281/2017 Z.z.
13. 1. 2018
mení a dopĺňa 167 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 2, § 57, § 64, § 82 a poznámky pod čiarou
373/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
30/2019 Z.z.
1. 6. 2019
mení § 98a a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) poskytovanie platobných služieb,
b) podmienky porovnateľnosti poplatkov,
c) podmienky presunu platobného účtu,
d) podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov,
e) podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií,
f) podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí,
g) vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb alebo vydávaním a používaním elektronických peňazí,
h) dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov, dohľad nad platobnými inštitúciami a dohľad nad inštitúciami elektronických peňazí.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na platobné služby poskytované poskytovateľom platobných služieb, vydávanie elektronických peňazí, spravovanie elektronických peňazí a na spätnú výmenu elektronických peňazí vydavateľom elektronických peňazí
a) v eurách alebo v inej mene štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát”) v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,
b) v mene, ktorá nie je uvedená v písmene a), v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § 89 ods. 7,
c) v každej mene mimo Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § 89 ods. 7.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) platobné operácie vykonávané výlučne finančnými prostriedkami v hotovosti priamo medzi platiteľom a príjemcom bez akéhokoľvek sprostredkovania,
b) platobné operácie medzi platiteľom a príjemcom prostredníctvom zástupcu povereného na základe dohody rokovaním alebo uzavretím predaja alebo kúpy tovaru alebo služieb len v mene platiteľa alebo len v mene príjemcu,
c) fyzickú prepravu bankoviek a mincí v rámci podnikania vrátane ich výberu, spracovania alebo dodania,
d) platobné operácie pozostávajúce z iného ako profesionálneho výberu a dodania finančných prostriedkov v hotovosti v rámci neziskovej činnosti alebo charitatívnej činnosti,
e) služby, pri ktorých príjemca poskytne platiteľovi finančné prostriedky v hotovosti ako súčasť platobnej operácie na výslovnú žiadosť používateľa platobnej služby tesne pred vykonaním platobnej operácie prostredníctvom platby za kúpu tovaru alebo služieb,
f) zmenárenskú činnosť,1)
g) platobné operácie vykonávané prostredníctvom zmeniek a šekov,2) poukážok, cestovných šekov alebo poukazov poštového platobného styku3) v listinnej podobe okrem § 38 ods. 3 až 6 a § 44a až 44c,
h) platobné operácie vykonané v rámci platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi medzi agentmi pre vyrovnanie, centrálnymi protistranami,4) klíringovými ústavmi podľa § 47 ods. 4 alebo centrálnymi bankami a inými účastníkmi platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi5) a poskytovateľmi platobných služieb; tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o platobných systémoch,
i) platobné operácie, ktoré súvisia so správou cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, vrátane výplaty dividend,