dnes je 21.4.2024

Input:

470/2005 Z.z., Zákon o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2009

470/2005 Z.z.
ZÁKON
z 23. septembra 2005
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
355/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení 3 novelizačné body
461/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 30 a § 31
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania alebo konzervácie ľudských pozostatkov.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 1)
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len popol ) rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
d) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
e) verejné pohrebisko (ďalej len pohrebisko ) je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
f) hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny,
g) balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoj posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,
h) konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,
i) úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy; úprava zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša,
j) transportná rakva je rakva určená na prevoz ľudských pozostatkov,
k) transportný vak je vak, ktorý slúži na rovnaký účel ako transportná rakva,
l) konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
m) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu,
n) skrývka je vrstva zeme, ktorá sa má odstrániť pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky.
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
§ 3
(1) Ľudské pozostatky musia byť pochované.
(2) S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
(3) Zakázané je
a) upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky, alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami alebo inými vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami (ďalej len nebezpečná choroba ), alebo ktoré sú v stave pokročilého rozkladu; dokladom, ktorým sa preukáže, že mŕtvy v čase úmrtia bol nakazený nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
b) vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od úmrtia, ak neboli uložené v chladiacom