dnes je 17.4.2024

Input:

387/2015 Z.z., Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 23.5.2020

387/2015 Z.z.
zákon
z 11. novembra 2015
o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa 3 novelizačné body
106/2018 Z.z.
20. 5. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
106/2018 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 3
386/2019 Z.z.
23. 5. 2020
mení a dopĺňa § 9 a § 12
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) jednotný informačný systém v cestnej doprave (ďalej len „cestný informačný systém”),
b) registre cestného informačného systému,
c) rozsah údajov vedených v cestnom informačnom systéme,
d) podmienky poskytovania a sprístupňovania údajov z cestného informačného systému,
e) práva a povinnosti osôb pri evidencii a používaní údajov v cestnom informačnom systéme,
f) pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vedení a používaní cestného informačného systému.
Cestný informačný systém
§ 2
(1) Cestný informačný systém je informačný systém verejnej správy1) na úseku cestnej dopravy podľa osobitných predpisov,2) ktorý sa vedie na účely konaní orgánov verejnej moci, výkonu kontroly, evidencie údajov, vzdelávania a nadobúdania odborných spôsobilostí na úseku cestnej dopravy.
(2) Správcom cestného informačného systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy”).
§ 3
(1) Cestný informačný systém slúži najmä na
a) vedenie registrov uvedených v odseku 2,
b) evidenciu vzdelávania a nadobúdania odborných spôsobilostí na úseku cestnej dopravy,
c) schvaľovanie vozidiel uvádzaných do prevádzky v cestnej premávke, sledovanie a posudzovanie kontroly vozidla,
d) evidenciu prepravných kapacít v osobnej a nákladnej preprave,
e) evidenciu a používanie iných údajov podľa osobitných predpisov.2)
(2) Cestný informačný systém obsahuje tieto registre:
a) register technických staníc,
b) register technikov,
c) register prehliadok z technických staníc,
d) register autoškôl a školiacich stredísk,
e) register odborne spôsobilých osôb,
f) register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel.
(3) V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z týchto informačných systémov, registrov a evidencií ministerstva dopravy:
a) informačný systém,3)
b) register taxislužby,4)
c) ADR register,5)
d) vnútroštátny elektronický register prevádzkovateľov cestnej dopravy,6)
e) centrálny register kariet,7)
f) jednotný informačný systém vydávania kvalifikačných kariet vodičov,8)
g) evidencia o schváleniach vozidiel vedená ministerstvom dopravy,9)
h) evidencia o inštruktoroch autoškôl,10)
i) evidencia priestupkov na úseku cestnej dopravy.
(4) V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z týchto evidencií a registrov iných orgánov verejnej moci:
a) evidencia o schváleniach vozidiel vedená okresnými úradmi,9)
b) evidencia priestupkov,11)
c) evidencia vozidiel a evidencia vodičov,12)
d) evidencia dopravných nehôd,12)
e) register fyzických osôb,13)
f) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,14)
g) register adries.15)
(5) V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z
a) informačných systémov poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel, poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a