dnes je 27.9.2023

Input:

340/2005 Z.z., Zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2010

340/2005 Z.z.
ZÁKON
z 23. júna 2005
o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
644/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení 12 novelizačných bodov
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 12, § 17, § 20
70/2008 Z.z.
1. 4. 2008
mení § 2
8/2008 Z.z.
1. 4. 2008
ruší čl. II
186/2009 Z.z.
1. 1. 2010
ruší čl. I
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zrušený zákonom č. 186/2009 Z.z.
Čl. II
Zrušený zákonom č. 8/2008 Z.z.
Čl. III
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z.z., zákona č. 510/2002 Z.z., zákona č. 165/2003 Z.z., zákona č. 603/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 554/2004 Z.z. a zákona č. 747/2004 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 5 písm. k) sa za slovo poistenia vkladajú slová alebo zaistenia .
Čl. IV
Zákon č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 650/2004 Z.z. a zákona č. 747/2004 Z.z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová poisťovacieho makléra nahrádzajú slovami sprostredkovateľa poistenia a sprostredkovateľa zaistenia .
Čl. V
Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa za slová Zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. vkladajú slová Zákon č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. .
2. V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová poisťovacími maklérmi, poisťovacími agentmi nahrádzajú slovami sprostredkovateľmi poistenia, sprostredkovateľmi zaistenia .
3. V § 40 ods. 3 druhej vete sa slová poisťovacích maklérov nahrádzajú slovami poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a sprostredkovateľov zaistenia .
4. V § 40 ods. 4 druhej vete sa slová poisťovacích maklérov nahrádzajú slovami poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a sprostredkovateľov zaistenia .
5. V § 46 prvom bode sa za slovami č. 439/2004 Z.z. slovo a nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: čl. IV zákona č. 340/2005 Z.z. .
Čl. VI
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z. a zákona č. 651/2004 Z.z. sa mení takto:
V § 37 ods. 1 sa slová súvisiacich služieb poskytovaných poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi nahrádzajú slovami sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia podľa osobitného predpisu16) .
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16)  Zákon č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. .
Čl. VII
Zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z.z. a zákona č. 5/2005 Z.z. sa mení takto:
V prílohe č. 1 druhom bode sa slová poisťovacích agentov a maklérov nahrádzajú slovami sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia .
Čl. VIII
Zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení zákona č. 483/2001 Z.z., zákona č. 566/2001 Z.z., zákona č. 445/2002 Z.z. a zákona č. 171/2005 Z.z. sa dopĺňa takto:
V §