dnes je 17.4.2024

Input:

338/2000 Z.z., Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

338/2000 Z.z.
ZÁKON
z 22. septembra 2000
o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
575/2001 Z.z.
1. 1. 2002
Zrušuje Čl. III.
580/2003 Z.z.
1. 2. 2004
mení a dopĺňa 102 novelizačných bodov
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení a dopĺňa § 4, § 5, § 38, § 39, § 41
561/2005 Z.z.
1. 1. 2006
dopĺňa § 42
193/2007 Z.z.
1. 6. 2007
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
193/2007 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa § 39 a § 40
500/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
179/2008 Z.z.
1. 6. 2008
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
435/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 21b
191/2009 Z.z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
191/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 40a
469/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
469/2009 Z.z.
1. 7. 2011
mení § 5a, § 5b, §38, a §39
556/2010 Z.z.
31. 12. 2010
mení a doĺňa 62 novelizačných bodov
133/2013 Z.z.
1. 7. 2013
dopĺňa prílohu č. 1
402/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
35/2014 Z.z.
1. 4. 2014
mení a dopĺňa 136 novelizačných bodov
259/2015 Z.z.
1. 12. 2015
dopĺňa prílohu č. 1
282/2015 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 5 a poznámku pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 13, § 22 a § 43c
305/2016 Z.z.
31. 12. 2016
mení a dopĺňa § 28, § 40 a prílohu č. 3a
176/2017 Z.z.
15. 7. 2017
dopĺňa prílohu č. 1
56/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa § 24, § 39 a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
284/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení § 38a, a dopĺňa § 39
284/2018 Z.z.
2. 1. 2019
mení a dopĺňa 95 novelizačných bodov
149/2019 Z.z.
30. 6. 2019
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
473/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon ustanovuje podmienky vykonávania vnútrozemskej plavby, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na vnútrozemskej plavbe, podmienky podnikania vo vodnej doprave, podmienky regulácie trhu vo vodnej doprave, pôsobnosť orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru na úseku vnútrozemskej plavby, klasifikáciu a spôsobilosť plavidiel, práva a povinnosti členov posádky plavidla, odborné vyšetrovanie plavebných nehôd a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Podľa tohto zákona sa rozumie
a) vnútrozemskou plavbou prevádzka plavidiel na vnútrozemských vodných cestách a v prístavoch vrátane činností súvisiacich s touto prevádzkou,
b) vnútrozemskou vodnou cestou (ďalej len „vodná cesta”) vodný tok alebo iná vodná plocha, ako sú povrchové, podzemné a banské vody, ktoré sú splavné pre daný typ plavidla a na ktorých nie je plavba zakázaná,
c) prístaviskom miesto určené na státie a obsluhu plavidiel pri nástupe a výstupe osôb vybavené pevným alebo plávajúcim pristávacím zariadením,
d) prevádzkou plavidiel plavba, státie alebo kotvenie plavidiel na vodných cestách alebo v prístavoch,
e) plavidlom loď vnútrozemskej plavby, malé plavidlo, prievozná loď, plávajúci stroj alebo plávajúce zariadenie,
f) loďou vnútrozemskej plavby plavidlo prevádzkované na vnútrozemských vodných cestách okrem malého plavidla, prievoznej lode, plávajúceho stroja a plávajúceho zariadenia,
g) malým plavidlom plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a plavidlo, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m1) s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie alebo vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, prievozných lodí a plávajúcich strojov,
h) prievoznou loďou plavidlo, ktoré vykonáva prepravu cez vodnú cestu,
i) plávajúcim strojom plavidlo vybavené mechanickým zariadením, určené na práce na vodných cestách a v prístavoch, ako napríklad plávajúci bager, plávajúci elevátor, baranidlo, plávajúci žeriav, plávajúca čerpacia stanica, ekologický zberač,
j) plávajúcim zariadením plavidlo používané na vodných cestách a v prístavoch, ktoré nie je určené na opakované premiestňovanie, ako napríklad plávajúca plaváreň, plávajúci dok, pristávací pontón, plávajúca garáž, botel, hausbót,
k) vlastníkom plavidla zapísaného v registri plavidiel právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie plavidla pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť,
l) prevádzkovateľom plavidla jeho vlastník alebo ten, kto vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla,
m) vysokorýchlostným plavidlom motorové plavidlo schopné dosiahnuť rýchlosť nad 40 km/h voči vode, ktoré nie je malým plavidlom,
n) prekladiskom