dnes je 26.2.2024

Input:

331/2011 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení účinnom k 31.12.2016

331/2011 Z.z.
Zákon
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
246/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení čl. V a čl. X
360/2013 Z.z.
31. 12. 2013
mení čl. X
297/2016 Z.z.
31. 12. 2016
mení čl. X
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a poskytuje im poučenie o ich procesných právach a povinnostiach, ak tak ustanoví tento zákon. Správca dane je povinný zaoberať sa každou vecou, ktorá je predmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane.”.
2. V § 3 ods. 8 sa za slovo „subjektov” vkladajú slová „a iných osôb podľa § 4 ods. 2 písm. d)”.
3. V § 3 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Správca dane dbá na to, aby pri rozhodovaní v skutkovo zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.”.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
4. V § 3 ods. 10 sa slová „1 až 8” nahrádzajú slovami „1 až 9” a slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo”), Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo”)” sa nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo”)”.
5. V § 4 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a) zamestnanec, ktorého zamestnávateľom alebo služobným úradom je finančné riaditeľstvo alebo obec (ďalej len „zamestnanec správcu dane”),
b) druhostupňový orgán, ktorým je
1. finančné riaditeľstvo vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje správca dane,
2. ministerstvo vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje finančné riaditeľstvo,”.
6. V § 6 ods. 2 sa slovo „ministerstvo” nahrádza slovami „finančné riaditeľstvo”.
7. V § 7 odsek 4 znie:
„(4) Ak vzniknú pochybnosti o určení miestnej príslušnosti medzi daňovými úradmi alebo ak vzniknú pochybnosti o určení miestnej príslušnosti medzi colnými úradmi, rozhoduje o miestnej príslušnosti finančné riaditeľstvo.”.
8. V § 9 ods. 3 druhej vete sa za slovo „zástupcu” vkladá čiarka a slová „ktorým je daňový poradca alebo advokát”.
9. V § 9 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odo dňa uvedenia týchto skutočností do zápisnice u správcu dane”.
10. V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je možné takto ustanoviť zástupcu, môže správca dane požiadať Slovenskú komoru daňových poradcov, aby do 30 dní od doručenia žiadosti navrhla zástupcu zo zoznamu daňových poradcov; predchádzajúci súhlas sa u zástupcu navrhnutého Slovenskou komorou daňových poradcov nevyžaduje.”.
11. V § 9 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ktorej nie je možné doručiť písomnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inom registri a jej iná adresa nie je